Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Čo hovorí DNA o genetických koreňoch slovenskej populácie? 

 
 

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti zorganizovalo v poradí 4. stretnutie pri káve s osobnosťou vedy a techniky. Vedeckú kaviareň pod názvom VEDA V CENTRE navštevuje čoraz viac záujemcov.

Aj 30. októbra 2008 o 17. hodine bola konferenčná sála v Centre vedecko-technických informácií SR zaplnená do posledného miesta.

Odbornú i laickú verejnosť prilákala prednáška na tému

Čo hovorí DNA o genetických koreňoch slovenskej populácie?,

s ktorou vystúpil doc. RNDr. Vladimír  F E R Á K, CSc., súdny znalec v odbore genetiky, odvetví analýzy DNA, a vysokoškolský pedagóg na Katedre molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Podujatie moderoval námestník Centra vedecko-technických informácií SR Ing. Oleg Cvik

 zástupcovia MŠ SR medzi účastníkmi vedeckej kaviarne  moderátor Ing. Oleg Cvik  pohľad do konferenčnej sály


Docent Vladimír Ferák vo svojej veľmi zaujímavej takmer hodinovej populárno-vedeckej prednáške hovoril o genetických koreňoch slovenskej populácie z pohľadu analýzy DNA.  V úvode zdôraznil, že ak boli prednedávnom ľudia presvedčení o tom, že osud človeka je vo hviezdach (a niektorí tomu veria doteraz), tak dnes sú presvedčení, že osud človeka je v DNA. Keď sa pozrieme na hviezdy, máme pocit, že vidíme čosi, čo sa odohráva teraz, hoci v skutočnosti sa to odohrávalo pred mnohými miliónmi rokov, teda vo veľmi dávnej minulosti. Niečo podobné môžeme vidieť aj na DNA. V skutočnosti sú to výsledky javov, ktoré nastali na tej DNA pred stovkami, tisíckami alebo desaťtisíckami generácií a nejakým spôsobom sa do DNA zapísali. DNA má tú zaujímavú vlastnosť, že do istej miery nesie sama v sebe svoju históriu. Ak vieme, akým spôsobom môžeme tú históriu, presnejšie genealógiu DNA, vyčítať, tak sa môžeme dozvedieť mnohé zaujímavé skutočnosti.

 diskusia    účastníci vedeckej kaviarne

Z rekonštrukcie DNA chromozómu Y (Y-DNA) a tzv. mitochondriálnej DNA (mtDNA) línii európskych populácií vrátane slovenskej vyplýva, že väčšina línií, s ktorými sa dnes v Európe stretávame (zhruba 75 – 80 %), má genetické korene siahajúce do mladšieho paleolitu, t. j. do doby pred 10 000 až 45 000 rokmi a len asi  15 – 20 % je neolitického pôvodu. Len menej ako 5 % je mladších ako 10 000 rokov.

Predkovia väčšiny Európanov vrátane Slovákov žijú v Európe už desiatky tisíc rokov, iba 15 – 20 % našich predkov sa sem dostalo počas neolitickej migrácie pred približne 8 000 – 10 000 rokmi a len celkom malé percento ich prišlo neskoršie. Tento záver je v spore so všeobecne rozšírenou predstavou, podľa ktorej neolitickí poľnohospodári vytlačili z Európy paleolitických lovcov a zberačov. DNA hovorí, že išlo skôr o expanziu neolitickej (poľnohospodárskej) kultúry než o expanziu jej nositeľov.  

 diskusia    tematická výstavka kníh
Ukazuje sa, že analogické procesy prebiehali v Európe aj na regionálnej úrovni; „genetická mapa“ Európy prakticky vôbec nekorešponduje s jej dnešným etnickým rozdelením. Genofond tej-ktorej európskej populácie je podstatne viac determinovaný jej geografickou lokalizáciou než jej etnickou príslušnosťou. Etniká vznikali a zanikali, prichádzali a odchádzali, ľudia poväčšine zostali.

V súvislosti s témou docent Ferák odporučil preštudovať si knihu Atlas of human history od Spencera WELLSA, v ktorej sa píše o Adamovi a jeho rode.

 riaditeľ CVTI SR v rozhovore s účastníkmi kaviarne doc. RNDr. Vladimír  Ferák, CSc a prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. v rozhovoroch po skončení vedeckej kaviarne   vedúca NCP VaT Mgr. Andrea Putalová v rozhovore po skončení akcie

Záver prednášky prednesený v bodoch:

  • "genetické korene" takmer 85% slovenskej populácie siahajú do mladšieho paleolitu, t.j. do doby pred 20 až 50 tisíc rokmi
  • teda predkovia väčšiny z nás žijú v Európe už desiatky tisíc rokov
  • asi 10% populácie má neolitický pôvod (pred 10 tis. rokmi - prišli s neolitickou poľnohospodárskou migračnou vlnou)
  • iba zvyšných cca 5% sú (asi) potomci neskorších migračných udalostí
  • v Európe je malá korelácia medzi jazykovou a genetickou mapou: migrovali skôr kultúry ako ich nositelia
  • svojím genetickým zložením sa slovenská populácia v zásade neodlišuje od ostatných (stredo)európskych populácií
  • Slovákov z nás robí jazyk a kultúra, nie však genofond.

Prednáška

Videozáznam

Spracovala: PhDr. Marta Bartošovičová

Foto: Ing. Alena Paulíková

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR