Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Spoločenské vedy 

Spoločenské vedy sú piatou zo základných šiestich skupín odborov vedy a techniky tak, ako sú definované Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Uvedené delenie bolo prevzaté aj do aktuálne platnej slovenskej legislatívy upravujúcej oblasť štátnej podpory výskumu a vývoja. Spoločenská veda je súbor vedných disciplín o spoločnosti v jej historickom i synchrónnom priereze.

Oblasť spoločenských vied patrí spoločne s humanitnými vedami medzi vedné disciplíny s rastúcou dôležitosťou – v prípade ich kvalitných výstupov sú tieto veľmi často vo vyspelých štátoch využívané okrem iného aj na riadenie spoločnosti a hospodárstva. To znamená, že aj napriek zaužívanému nesprávnemu názoru, že ide primárne o vedné disciplíny z oblasti základného výskumu, aj tieto majú veľmi výrazný spoločensko-hospodársky význam a dopad.

 

V zmysle podrobnejšieho členenia platného v Slovenskej republike do oblasti spoločenských vied patria nasledovné podskupiny:

 

·         Psychologické vedy 

-         Forenzná psychológia

-         Klinická psychológia

-         Pedagogická poradenská a školská psychológia

-         Psychológia osobnosti

-         Psychológia práce

-         Sociálna psychológia

-         Všeobecná psychológia

-         Vývinová psychológia

-         Ostatné príbuzné odbory psychologických vied

 

·         Ekonomické vedy a obchod 

-         Dejiny národného hospodárstva

-         Ekonometria a operačný výskum

-         Ekonomická teória

-         Ekonomika a manažment obranných zdrojov

-         Ekonomika a manažment podniku

-         Ekonomika a riadenie podnikov

-         Financie

-         Finančný manažment

-         Medzinárodné ekonomické vzťahy

-         Medzinárodné podnikanie

-         Obchod a marketing

-         Odvetvové a prierezové ekonomiky

-         Odvetvové ekonomiky a manažment

-         Podnikový manažment

-         Poisťovníctvo

-         Svetová ekonomika

-         Účtovníctvo

-         Verejná ekonomika a služby

-         Verejná správa a regionálny rozvoj

-         Vojenská logistika

-         Cestovný ruch

-         Manažment

-         Manažment vojenských systémov

-         Medzinárodné vzťahy

-         Bojové použitie a výcvik ozbrojených síl

-         Operačný výskum vo vojenstve

-         Národná a medzinárodná bezpečnosť

-         Ostatné príbuzné odbory ekonomických vied a manažmentu

 

·         Pedagogické vedy 

-         Andragogika

-         Liečebná pedagogika

-         Logopédia

-         Odborová didaktika

-         Pedagogika

-         Predškolská a elementárna pedagogika

-         Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo

-         Špeciálna pedagogika

-         Športová edukológia

-         Športová humanistika

-         Športová kinantropológia

-         Ostatné príbuzné odbory pedagogických vied, učiteľstva a vychovávateľstva

 

·         Sociálne vedy 

-         Sociológia

-         Teória a metodológia sociológie

-         Odvetvové sociológie

-         Sociálna antropológia (aj pre historické vedy)

-         Sociálna práca

-         Kulturológia

-         Etnológia

-         Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

-         Záchranné služby

-         Ostatné príbuzné odbory sociálnych vied

 

·         Právne vedy 

-         Teória dejín štátu a práva

-         Ústavné právo

-         Správne právo

-         Hospodárske a finančné právo

-         Pracovné právo

-         Trestné právo

-         Európske právo

-         Rímske právo

-         Obchodné a finančné právo

-         Občianske právo

-         Ochrana osôb a majetku

-         Bezpečnostné verejno-správne služby

-         Teória policajných vied

-         Kriminológia a kriminalistika

-         Aplikované policajné vedy

-         Ostatné príbuzné odbory právnych vied

 

·         Politické vedy 

-         Teória politiky

-         Porovnávacia politológia

-         Prognostika

-         Verejná správa

-         Teória organizácie a riadenia

-         Ostatné príbuzné odbory politických vied

 

·         Sociálna a ekonomická geografia

-         Sociálne aspekty enviromentálnych vied

-         Kultúrna a ekonomická geografia

-         Mestské štúdie

-         Plánovanie dopravy a jeho sociálne aspekty

-         Humánna geografia

-         Regionálna geografia

-         Politická geografia

-         Demogeografia a demografia

-         Ostatné príbuzné odbory sociálnej a ekonomickej geografie

 

·         Masmediálna komunikácia

-         Teória  žurnalistiky

-         Dejiny žurnalistiky

-         Masmediálna veda

-         Knižničná a informačná veda (sociálne aspekty)

-         Ostatné príbuzné odbory masmediálnej komunikácie

 

·         Ostatné odbory spoločenských vied

 
Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR