Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Prírodné vedy 

Prvú zo základných šiestich skupín odborov vedy a techniky definovaných Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj tvoria Prírodné vedy. Uvedené delenie bolo prevzaté aj do aktuálne platnej slovenskej legislatívy, ktorá upravuje oblasť štátnej podpory výskumu a vývoja. Prírodné vedy sa zaoberajú objektami a javmi, v ktorých človek má len vedľajšiu funkciu, alebo je chápaný ako súčasť živočíšnej ríše. Oblasť prírodných vied spoločne s technickými vedami patrí medzi tie vedné disciplíny, v ktorých sa pomerne často objavujú aj hodnotné aplikácie a riešenie konkrétnych problémov spoločnosti a hospodárstva v oblastiach, ktorým sa venujú.

 

V zmysle podrobnejšieho členenia platného v Slovenskej republike do oblasti prírodných vied patria nasledovné podskupiny:

 

·         Matematické vedy

-         Algebra a teória čísel

-         Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

-         Diskrétna matematika

-         Geometria a topológia

-         Matematická analýza

-         Matematická logika a základy matematiky

-         Numerická matematika a vedecko-technické výpočty

-         Pravdepodobnosť a matematická štatistika

-         Štatistika

-         Teória vyučovania matematiky

-         Ostatné príbuzné odbory matematických vied

·       Počítačové a informatické vedy (okrem  Informačných a komunikačných technológií a Knižničnej informačnej vedy)

-         Informatické a počítačové vedy

-         Bioinformatika

-         Teória vyučovania počítačových a informatických vied

-         Ostatné príbuzné odbory informatických vied

·       Fyzikálne vedy

-         Astrofyzika

-         Astronómia

-         Biofyzika (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne a poľnohospodárske, lesnícke  a chemické vedy)

-         Fyzika kondenzovaných látok a akustika

-         Fyzika plazmy

-         Geofyzika

-         Chemická fyzika (aj pre chemické vedy)

-         Jadrová a subjadrová fyzika

-         Kvantová elektronika a optika

-         Meteorológia a klimatológia

-         Teória vyučovania fyziky

-         Všeobecná fyzika a matematická fyzika

-         Fyzika životného prostredia

-         Ostatné príbuzné odbory fyzikálnych vied

 

·         Chemické vedy

-         Analytická chémia

-         Anorganická chémia

-         Biochémia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodárske, lesnícke a vodohospodárske vedy)

-         Fyzikálna chémia

-         Environmentálna chémia

-         Bioorganická chémia

-         Materiálová chémia

-         Jadrová chémia

-         Makromolekulová chémia

-         Organická chémia

-         Teoretická a počítačová chémia

-         Teória vyučovania chémie

-         Ostatné príbuzné odbory chemických vied

 

·         Vedy o Zemi a enviromentálne vedy (aj zemské zdroje)

-         Geológia

-         Všeobecná geológia

-         Aplikovaná geológia

-         Hydrogeológia (aj pre vodohospodárske vedy)

-         Inžinierska geológia

-         Ložisková geológia, ekonomická geológia

-         Mineralógia

-         Aplikovaná geofyzika

-         Paleontológia

-         Petrológia

-         Tektonika

-         Environmentálna geológia

-         Fyzická geografia a geoekológia

-         Geografická kartografia

-         Humánna geografia

-         Demogeografia

-         Regionálna geografia

-         Politická geografia

-         Geoinformatika

-         Ekológia

-         Všeobecná ekológia

-         Ekológia jedinca a populácií

-         Synekológia

-         Autoekológia

-         Demekológia

-         Produkčná ekológia

-         Ochrana a využívanie krajiny

-         Ochrana prírody

-         Krajinná ekológia

-         Environmentálny manažment

-         Meteorológia

-         Hydrológia

-         Geochémia (aj pre vodohospodárske vedy)

-         Geoturizmus

-         Teória vyučovania Vied o zemi

-         Ostatné príbuzné odbory Vied o zemi (geologických, geografických, ekologických a enviromentálnych vied)

 

·         Biologické vedy

-         Botanika (aj pre vodohospodárske vedy)

-         Bunková biológia

-         Entomológia

-         Entomológia

-         Etológia (aj pre poľnohospodárske a lesnícke vedy)

-         Fyzická antropológia  (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodárske a lesnícke vedy)

-         Fyziológia rastlín

-         Fyziológia živočíchov

-         Genetika (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodárske  a lesnícke

vedy)

-         Genotoxikológia

-         Hydrobiológia (aj pre vodohospodárske vedy)

-         Imunológia  (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodárske vedy a lesnícke vedy)

-         Mikrobiológia  (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodárske , lesnícke  a vodohospodárske vedy))

-         Molekulárna biológia

-         Molekulárna cytológia

-         Cytológia

-         Mykológia  (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodárske a lesnícke vedy)

-         Neurovedy

-         Onkológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodárske  a lesnícke vedy)

-         Pedológia (aj pre poľnohospodárske, lesnícke vedy a vodohospodárske vedy)

-         Parazitológia  (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodárske, lesnícke a vodohospodárske vedy)

-         Virológia  (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodárske a lesnícke vedy)

-         Všeobecná biológia (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodárske  a lesnícke vedy)

-         Zoológia (aj pre vodohospodárske vedy)

-         Teória vyučovania biologických vied

-         Ostatné príbuzné odbory biologických vied

·         Ostatné odbory prírodných vied

 
Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR