Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Humanitné vedy 

Humanitné vedy sú šiestou zo základných šiestich skupín odborov vedy a techniky tak, ako sú definované Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Uvedené delenie bolo prevzaté aj do aktuálne platnej slovenskej legislatívy upravujúcej oblasť štátnej podpory výskumu a vývoja. Oblasť humanitných vied patrí spoločne so spoločenskými vedami medzi vedné disciplíny s rastúcou dôležitosťou – v prípade ich kvalitných výstupov sú tieto veľmi často vo vyspelých štátoch využívané okrem iného aj na riadenie spoločnosti a hospodárstva. To znamená, že aj napriek zaužívanému nesprávnemu názoru, že ide primárne o vedné disciplíny z oblasti základného výskumu, aj tieto majú veľmi výrazný spoločensko-hospodársky význam a dopad.  

Humanitné vedy sa naopak zaoberajú ľuďmi a ich spoločenstvom.

 

V zmysle podrobnejšieho členenia platného v Slovenskej republike do oblasti humanitných vied patria nasledovné podskupiny:

 

·         Historické vedy a archeológia

-         História

-         Archeológia

-         Klasická archeológia

-         Muzeológia

-         Cirkevné dejiny (aj pre teologické vedy)

-         Dejiny vied a techniky

-         Archívnictvo a pomocné vedy historické

-         Slovenské dejiny

-         Všeobecné dejiny

-         Ostatné príbuzné odbory historických vied a archeológie

 

·         Filologické vedy

-         Cudzie jazyky a kultúry

-         Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín

-         Klasické jazyky a literatúry

-         Neslovanské jazyky a literatúry

-         Orientálne jazyky a literatúry

-         Prekladateľstvo a tlmočníctvo

-         Slovanské jazyky a literatúry

-         Slovenský jazyk a literatúra

-         Všeobecná jazykoveda

-         Literárna veda

-         Ostatné príbuzné odbory filologických vied

 

·         Filozofické vedy, etika a teologické vedy

-         Systematická filozofia

-         Dejiny filozofie

-         Logika a metodológia vedy

-         Etika

-         Ostatné príbuzné odbory filozofie

-         Teológia

-         Katolícka teológia

-         Evanjelická teológia

-         Pravoslávna teológia

-         Ostatné príbuzné odbory filozofických vied, etiky a  teologických vied

 

·         Vedy o kultúre a umení

-         Teória a dejiny kultúry

-         Religionistika (aj pre historické, teologické a sociálne vedy)

-         Kultúrna antropológia a etnológia

-         Ostatné príbuzné odbory vied o kultúre

-         Estetika a dejiny estetiky (aj pre filozofické vedy)

-         Literárna veda

-         Teória a dejiny slovenskej literatúry

-         Slavistika – slovanské literatúry

-         Teória a dejiny konkrétnych národných literatúr

-         Teória a dejiny výtvarných umení

-         Dizajn (aj pre technické vedy)

-         Teória a dejiny hudby

-         Teória a dejiny divadla

-         Teória a dejiny umenia

-         Teória a dejiny filmu, rozhlasu a televízie

-         Architektonická tvorba

-         Teória a technológia reštaurovania

-         Ostatné príbuzné odbory vied o kultúre umení

 

·         Ostatné odbory humanitných vied

 
 
Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR