Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Výzva na projekty spolupráce s SÚJV v Dubne 

 
 

Úplné znenie výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sekcia vedy a techniky, na základe členstva SR v Spojenom ústave jadrových výskumov (ďalej „SÚJV“) v Dubne a v súlade s jeho predpismi

v y h l a s u j e

verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na projekty riešené v spolupráci s SÚJV v Dubne (Projekty 3+3) v rámci spolupráce SR a SÚJV v Dubne pre rok 2022. 

Zámery, ciele a priority výzvy:

SÚJV v Dubne je renomovaný medzinárodný ústav so špičkovými vedeckými pracoviskami, expertízou, vedeckou infraštruktúrou a vzdelávacími programami v oblasti časticovej a jadrovej fyziky, astrofyziky, fyziky kondenzovaných látok a aplikovanej fyziky. Podrobnejšie informácie o SÚJV sú k dispozícii na web stránke ústavu: www.jinr.ru. Hlavným zámerom výzvy je realizácia excelentného výskumu na Slovensku v spolupráci s SÚJV a participovanie slovenských vedeckých ústavov a univerzít vo výskume v SÚJV,  ako aj podpora vzdelanosti na Slovensku.

Špecifické podmienky výzvy:

 • Projekt musí spĺňať aspoň jednu z nasledujúcich požiadaviek: rieši na vyššej úrovni, alebo vo väčšom rozsahu v porovnaní s grantami vládneho splnomocnenca, úlohy riešené v SÚJV v Dubne, na ktorých sa podieľajú experti zo SR; rieši úlohu, ktorá má vzťah k činnosti SÚJV, v niektorej z členských krajín SÚJV; rieši úlohu v nečlenskej krajine SÚJV, na riešení ktorej majú záujem SÚJV aj domáce pracovisko; rozvíja infraštruktúru domácich pracovísk, ktorá bude jednoznačne orientovaná na spoluprácu s SÚJV; podporuje vzdelávanie študentov a učiteľov fyziky zo Slovenska.

 • Projekt musí byť z výskumných oblastí, ktoré určuje Tematický plán výskumu a medzinárodnej spolupráce SÚJV pre rok 2022 („The topical plan for JINR research and international cooperation in 2022“, web stránka: http://www.jinr.ru/staff-en/science_ptp-en/), alebo súvisí so vzdelávacími a popularizačnými aktivitami SÚJV.

 • Predpokladaná doba riešenia projektu je maximálne 3 roky.

 • Zodpovední riešitelia projektu z oboch strán musia mať vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa a tvoriví členovia riešiteľského kolektívu musia mať minimálne vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa.

 • Finančné prostriedky sú prideľované z rozpočtu SÚJV a ich konečné pridelenie podlieha súhlasu riaditeľa SÚJV. Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na účel tejto výzvy je 360 000 USD. Celkový objem finančných prostriedkov poskytovaných na riešenie jedného projektu je limitovaný minimálnou sumou 20 000 USD ročne.

 • Spolupráca slovenských teoretikov s Laboratóriom teoretickej fyziky, SÚJV bude financovaná prostredníctvom programu „Bilenky-Iľkovič“, na ktorý budú vyčlenené prostriedky z danej výzvy.

 • Finančné prostriedky je možné využiť na materiál, zariadenia, služby, medzinárodne vedecko-technickú spoluprácu, pre financovanie vzdelávacích programov, konferencií a sympózií.

 • Výška finančných prostriedkov musí byť naplánovaná primerane a opodstatnene (nadhodnotené požiadavky majú vplyv na hodnotenie).

 • Návrh projektu sa podáva v angličtine na priloženom formulári „Formular_3plus3_2022.doc“.

 • Zodpovedný riešiteľ projektu za Slovenskú inštitúciu predkladá správu v anglickom jazyku o dosiahnutých výsledkoch a využití prostriedkov:  

          a) pri projektoch, ktoré budú pokračovať v nasledujúcom roku/rokoch, do 30.11.2022 (formulár „Interim_Report_3plus3_2022.doc“)

          b)      pri projektoch, ktoré budú končiť v roku 2022, do 31.01.2023 (formulár „Final_Report_3plus3_2022.doc“).

Poučenie:

 • Lehota na predkladanie návrhov je od 20. novembra 2021 do 31. januára 2022t. j., predlžujeme termín na podanie projektov. Návrhy projektov sa doručujú v elektronickej forme (pdf) na emailovú adresu „sujv.vybor@jinr.ru“. V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte splnomocnenca vlády SR v SÚJV v Dubne  („simkovic@fmph.uniba.sk).

 • Návrhy projektov posudzuje „Komisia 3 + 3“ zložená z troch predstaviteľov SÚJV a troch predstaviteľov slovenských vedeckých pracovísk. Pritom sa kladie dôraz na význam projektu pre rozvoj spolupráce medzi SR a SÚJV a vedeckú úroveň projektu.

 • Finančné prostriedky sú poskytované z rozpočtu SÚJV a ich konečné pridelenie podlieha súhlasu vedenia SÚJV. Výsledky hodnotenia úspešných projektov budú zverejnené na web stránke MŠ SR venovanej SÚJV v Dubne v rozsahu: meno žiadateľa, názov projektu a pridelené financie. S poskytnutými osobnými údajmi bude pracované v súlade so zákonom Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

V Bratislave, dňa 20.11. 2021 

Prof. RNDr. Fedor  Šimkovic, CSc.
(Splnomocnenec vlády SR v SÚJV v Dubne)

Prílohy:
Súčasťou verejnej výzvy sú:

Dokumenty (zip)      (Formular_3plus3_2022.doc; Interim_Report_3plus3_2022.doc; Final_Report_3plus3_2022.doc)

 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR