Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Výzva na krátkodobé a dlhodobé pobyty v SÚJV v Dubne 

 
 

Rok 2021

Výzva k zasielaniu návrhov do Plánu spolupráce s SÚJV v Dubne na rok 2022

Úplné znenie výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sekcia vedy a techniky, na základe žiadosti riaditeľa Spojeného ústavu jadrových problémov (SÚJV) v Dubne a v súlade s predpismi ústavu

v y h l a s u j e

výzvu k zasielaniu návrhov do Plánu spolupráce s SÚJV v Dubne na rok 2022

Plán sa vzťahuje na:

1)            Krátkodobé pobyty vedeckých, technických a administratívnych pracovníkov zo slovenských inštitúcií v SÚJV v Dubne, v prípade ktorých sú cestovné náklady hradené slovenským pracoviskom a pobytové náklady hradí SÚJV v Dubne (stravné v rozsahu do 30 USD na deň a ubytovanie). V prípade záujmu o krátkodobý pobyt je potrebne vyplniť Formulár 2 a v sprievodnom liste uviesť účel krátkodobého pobytu.  

2)            Krátkodobé pobyty vedeckých a technických pracovníkov z SÚJV v Dubne v slovenských výskumných ústavoch, resp. v univerzitách. Ich cestovné a pobytové náklady sú hradené zo SÚJV v Dubne. V prípade záujmu o krátkodobý pobyt odborníka z SÚJV v Dubne na Vašom pracovisku je potrebné vyplniť Formulár 3.

3)            Dlhodobé pobyty vedeckých, technických a administratívnych pracovníkov zo slovenských inštitúcií v SÚJV v Dubne (v dĺžke 3 a viac mesiacov). V tomto prípade vyslaný odborník podpíše po nástupe SÚJV v Dubne pracovnú zmluvu a je zamestnancom tohto ústavu na dobu určitú). V prípade záujmu o dlhodobý pobyt v SÚJV v Dubne je potrebné zaslať vyplnený Formulár OK spolu s osobným dotazníkom v angličtine (Formulár Anketa), alebo ruštine, vypracovať „Research plan“ (Formulár RP) a postupovať podľa platných zásad pre vysielanie pracovníkov zo Slovenska. Po skončení dlhodobého pobytu v SÚJV v Dubne, resp. každoročne, je nevyhnutné vypracovať správu o vedeckej činnosti (Formulár Správa).   

Žiadosti o zahrnutie do Plánu spolupráce s SÚJV v Dubne zasielajte v elektronickej forme na emailovú adresu sujv.vybor@jinr.ru do 30. septembra 2021. V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte splnomocnenca vlády SR v SÚJV v Dubne  ( simkovic@fmph.uniba.sk ).

Návrhy o zahrnutie krátkodobých a dlhodobých pobytov do Plánu spolupráce budú prerokované Výborom spolupráce SR s SÚJV v Dubne. Na základe odporučenia Výboru splnomocnenec vlády SR v SÚJV v Dubne pošle konečný návrh na schválenie do SÚJV v Dubne. Dodatočné návrhy pobytov v SÚJV v Dubne budú posudzované len vo výnimočných prípadoch. Samotné vyslanie vedeckých pracovníkov zo slovenských ústavov a univerzít do SÚJV v Dubne sa riadi platnými zásadami pre vysielanie pracovníkov zo Slovenska.

SÚJV v Dubne je medzinárodná organizácia, ktorá sa zaoberá experimentálnym a teoretickým výskumom v oblasti jadrovej a časticovej fyziky. Ústav sa nachádza v Dubne, Moskovská oblasť, Ruská federácia. Bližšie informácie o SÚJV v Dubne sú na web stránke ústavu „www.jinr.ru“ . Aktuálny Tematický plán výskumu a medzinárodnej spolupráce („The topical plan for JINR research and international cooperation in 2021“) je k dispozícii na web stránke: http://www.jinr.ru/staff-en/science_ptp-en/

Formulare (zip)  

Prílohy:     i) Formulár 2:   „Form_2_en.docx“   a  „Form_2_ru.docx“; ii) Formulár 3:   „Form_3_en.docx“   a  „Form_3_ru.docx“;  iii) Formulár OK:  „Form_OK_en.docx“   a  „Form_OK_ru.docx“; iv) Formulár Anketa:  „Anketa_en.rtf“ a „Anketa_ru.rtf“; v) Formulár RP: „ResearchProject_LongTermStay_template.docx“; vi)  Formulár Správa: SpravaPobyty_template.docx“.   

V Bratislave, dňa 17. 8. 2021

 Prof. RNDr. Fedor  Šimkovic, CSc.  
(Splnomocnenec  vlády SR v SÚJV v Dubne)


 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR