Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Výzva na granty splnomocnenca vlády SR v SÚJV v Dubne 

 
 

Rok 2021

Výzva na predkladanie žiadostí o granty splnomocnenca vlády SR v SÚJV v Dubne (cieľové financovanie) v rámci spolupráce SR s SÚJV v Dubne pre rok 2022 

Úplné znenie výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sekcia vedy a techniky, na základe členstva SR v Spojenom ústave jadrových problémov (SÚJV) v Dubne a v súlade s jeho predpismi

v y h l a s u j e

výzvu na predkladanie žiadostí o granty splnomocnenca vlády SR v SÚJV v Dubne (cieľové financovanie) v rámci spolupráce SR s SÚJV v Dubne pre rok 2022 

Zámery, ciele a priority výzvy:

Hlavným zámerom výzvy je podporiť spoluprácu medzi slovenskými vedeckými ústavmi a univerzitami s SÚJV v Dubne v prospech vedy, výskumu a vzdelanosti na Slovensku. SÚJV v Dubne je renomovaný medzinárodný ústav so špičkovými vedeckými pracoviskami, expertízou, vedeckou infraštruktúrou a vzdelávacími programami v oblasti časticovej a jadrovej fyziky. Podrobnejšie informácie o SÚJV v Dubne sú k dispozícii na web stránke ústavu: www.jinr.ru

Špecifické podmienky výzvy:

  • Žiadosť o grant sa podáva na projekty týkajúce sa výskumných smerov, ktoré sú uvedené v Tematickom pláne výskumu a medzinárodnej spolupráce („The topical plan for JINR research and international cooperation in 2021“, web stránka: http://www.jinr.ru/staff-en/science_ptp-en/ ) SÚJV v Dubne. Projekt musí obsahovo súvisieť s vedecko-výskumnými a vzdelávacími aktivitami SÚJV v Dubne.

  • Vedúci projektu z oboch strán musí mať vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa a tvorivý člen riešiteľského kolektívu musí mať minimálne vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa.

  • Finančné prostriedky sú prideľované z rozpočtu SÚJV v Dubne a ich konečné pridelenie podlieha súhlasu riaditeľa SÚJV v Dubne. Celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na  účel tejto výzvy je 240 000 USD.  Celkový objem finančných prostriedkov poskytovaných na riešenie jedného projektu  je limitovaný maximálnou (minimálnou) sumou 25 000 (5 000) USD

  • Finančné prostriedky je možné využiť na materiál, zariadenia, služby, medzinárodne vedecko-technickú spoluprácu, pre financovanie vzdelávacích programov, konferencií a sympózií.

  • Výška finančných prostriedkov musí byť naplánovaná primerane a opodstatnene (nadhodnotené požiadavky majú vplyv na hodnotenie).

  • Návrh projektu sa podáva v angličtine na priloženom formulári „Grant_JINRDubna_2022_template.doc“.

  • Po skončení projektu jeho vedúci zo Slovenska vypracuje správu na anglickom jazyku o dosiahnutých výsledkoch a finančnom využití prostriedkov (formular: „GrantReport_JINRDubna_teplate.doc“).

Poučenie:
Lehota na predkladanie návrhov je od 20. augusta do 30. septembra 2021. Návrhy projektov sa doručujú v elektronickej forme (pdf) na emailovú adresu „sujv.vybor@jinr.ru“. V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte splnomocnenca vlády SR v SÚJV v Dubne  („simkovic@fmph.uniba.sk).

Návrhy grantov budú vyhodnotené členmi Výboru pro spolupráci SR s SÚJV v Dubne. Výsledky hodnotenia úspešných projektov budú zverejnené na web stránke MŠ SR venovanej SÚJV v Dubne v rozsahu: meno žiadateľa, názov projektu a pridelená čiastka.

Dokumenty (zip)

Prílohy v dokumentoch: Formulár Grant_JINRDubna_2022_template.doc", formulár „GrantReport_JINRDubna_teplate.doc“).

V Bratislave, dňa 17. 8. 2021

 Prof. RNDr. Fedor  Šimkovic, CSc.  
(Splnomocnenec  vlády SR v SÚJV v Dubne)

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR