Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Ceny udelené v roku 2007 

 
 

Udeľovanie cien sa konalo dňa 16. novembra 2007 v rámci Európskeho týždňa vedy a techniky v Historickej budove Národnej rady SR. Ocenení v roku 2007 boli 

 Osobnosť vedy a techniky:  

 • Bohumilov Kotlárik

Výskumný ústav káblov a izolantov a.s. v Bratislave

-
za vyriešenie pokrokových impregnačných systémov elektrických motorov s minimálnou ekologickou záťažou a vysokou životnosťou

 • Dušan Žitňan

    Ústav zoológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave

- za vynikajúce výsledky v oblasti neuroendokrinológie pri riešení projektov v Slovenskej republike aj v rámci spolupráce s USA a Japonskom, ktoré významne prispeli k rozvoju poznania v celosvetovom meradle

 • Július Šubík

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

- za prioritné vedecké poznatky v oblasti molekulárnej analýzy bioenergetických systémov a mechanizmov rezistencie eukaryotických mikroorganizmov voči antifungálnym látkam 

Vedecko-technický tím roka

 • Vedecký kolektív Oddelenia enzymológie sacharidov

Chemický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave

- za originálne, celosvetovo akceptované poznatky o mikrobiálnej degradácii rastlinnej hmoty, ktoré prispeli k rozvoju nových environmentálne priaznivých biotechnológií  

 • vedecko-technický tím Oddelenia neutrónovej fyziky a hospodárenia s jadrovým palivom

Výskumný ústav jadrových výskumov, a. s. v Trnave

- za vývoj a aplikácie pokročilých metód na riadenie, plánovanie a bezpečnostné analýzy palivových cyklov pre tlakovodné jadrové reaktory VVER-440

 • kolektív pracovníkov pod vedením doc. RNDr. Andreja Pleceníka, DrSc.

Katedra experimentálnej fyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

- za vynikajúce výsledky v oblasti výskumu mezoskopických systémov a nových materiálov 

 Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

 • Martin Danko

Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied v Bratislave

- za rozpracovanie syntézy a fotochemickej charakterizácie nových flouroscenčných značiek na báze stéricky tienených amínov, ktoré sa používajú pri stabilizácii komerčných polymérnych materiálov. Za prínos k rozvoji absorpčnej a fluoroscenčnej spektroskopie, ktoré sú hlavnými metódami pre sledovanie fotochemických procesov samotných značiek, ale aj procesov prebiehajúcich v polymérnych materiáloch pri ich expozícii na svetle 

 • Rastislav Kaštier

Elektrotechnický a projektový ústav a. s. v Novej Dubnici

- za vývoj moderných SW architektúr a algoritmov riadenia servopohonov s využitím integrovaných distribuovaných vnorených modulov pre aplikácie senzorických systémov 

 • Boris Mravec

Ústav patologickej fyziológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
Ústav experimentálnej endokrinológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave

- za objasnenie neurobiologického princípu pri vzniku a rozvoji chorôb, za experimentálne overenie mechanizmov podieľajúcich sa na centrálnej regulácii sympatikoadrenálneho systému a za originálne experimentálne práce opisujúce interakcie medzi nervovým systémom a periférnym nádorovým ochorením 

Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky

 • prof. Ing. Vladimír Krajčovič, CSc.

Slovenské centum poľnohospodárskeho výskumu v Banskej Bystrici

- za 61-ročnú aktívnu vedecko-výskumnú a poradenskú činnosť v oblasti lúkarstva, pasienkárstva a horského poľnohospodárstva

 • Ing. Milan Králik, CSc.

VÚTCH-CHEMITEX, spol. s .r. o. v Žiline

- za celoživotný prínos v interdisciplinárnej oblasti textilnej chémie, ktorú tvorivo obohatil výskumom a inováciami technológií a výrobkov s dôrazom na ekonomický a environmentálny prínos

 • prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.

Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta zdravotníctva v Banskej Bystrici

- za dlhoročnú činnosť na poli vedy, organizácie a zdravotnej starostlivosti o detskú populáciu – založenie skríningového programu novorodencov v Slovenskej republike

 • in memoriam RNDr. Dušan Budzák

Výskumný ústav chemických vlákien, a.s. vo Svite

- za celoživotný prínos pri koordinácii a riešení výskumu v oblasti chemických vlákien a ich uplatnení na Slovensku i v zahraničí 

 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR