Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

ILL - CENI  

 
 

Central European Neutron Initiative - Institut Max von Laue – Paul Langevin 

Institut Max von Laue – Paul Langevin (skrátene „ILL“) prevádzkuje v súčasnosti najintenzívnejší kontinuálny zdroj neutrónov na svete - ťažkovodný jadrový reaktor. Produkuje v 50-dňových cykloch 1,5.1015 neutrónov za sekundu na cm2 pri tepelnom výkone 58 MW. Vznikajúce neutróny s rýchlosťou 20000 km/s sa spomaľujú a redistribujú na termálne (2,2 km/s), horúce (10 km/s), studené (700 m/s) a ultrastudené (10 m/s) a rozvádzajú sa až 120 m dlhými trubicami (neutrónovodmi) do experimentálnych hál s viac ako 40 experimentálnymi stanicami, na ktorých ročne takmer 2000 užívateľov z členských krajín ILL uskutoční viac ako 800 rôznych experimentov v rôznych odboroch – vo fyzike, chémii a kryštalografii, biológii, biochémii, výskume liečiv, materiálovom výskume, inžinierskych vedách, ale aj vo vedách o Zemi (mineralógii, geológii), výskume palív, v štúdiu životného prostredia a archeometrii. Vďaka usporiadaniu experimentálnych staníc je možné vykonávať experimenty aj za veľmi nízkych či vysokých teplôt, vysokých tlakov, či v silných magnetických poliach.

ILL má formálne štatút nevládnej neziskovej organizácie podľa francúzskej legislatívy (societé civile). Bol založený 19. 1. 1967 podpisom dohody medzi vládami Francúzska a Nemeckej spolkovej republiky, ku ktorým sa 19.7.1974 pripojila vláda Veľkej Británie. Tieto tri krajiny sú takzvané Associate Member Countries, čiže krajiny-spoločníci. Tieto krajiny v ILL zastupujú Centre national de la recherche scientifique a Commissariat à l'énergie atomique v prípade Francúzska, Forschungszentrum Jülich v prípade Nemecka a Science and technology facilities council v prípade Veľkej Británie. Títo spoločníci sú vlastníkmi ILL. K nim sa postupne pripojili ako tzv. vedeckí členovia chronologicky Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko, Rusko, Dánsko, Poľsko a India. Aby sa umožnilo vedecké členstvo aj malým krajinám, ktoré nie sú schopné platiť pomerne vysoké fixné a prevádzkové náklady, ďalšie krajiny sa stali vedeckými členmi prostredníctvom konzorcií. Konzorcium BELPOLSWENI vytvorili pôvodne Belgicko a Švédsko, potom sa k nim pridalo Poľsko. Pozdejšie sa Poľsko stalo individuálnym členom a k Belgicku a Švédsku sa pripojilo Dánsko, ktoré teraz tvoria konzorcium TRANSNI. Prostredníctvom konzorcia Central European Neutron Initiative (skrátene „CENI“) sa stali vedeckými členmi ILL po roku 2004 postupne Rakúsko, Česko a Maďarsko. V oboch konzorciách sú jednotlivé krajiny zastupované vedeckými inštitúciami – v CENI sú to Rakúska akadémia vied, Karlova univerzita v Prahe a Maďarská akadémia vied. Už v roku  2004, ale najmä v súvislosti s prípravou novej dohody medzi CENI a ILL na roky 2009 – 2013, bola k účasti v CENI oslovená aj Slovenská republika. Za reprezentanta Slovenskej republiky v CENI bola na zasadnutí Komisie pre XFEL dňa 10.4.2008 navrhnutá Univerzita Komenského v Bratislave (UK). Vzápätí po poverení zo dňa 26. 6. 2008 podpredsedom vlády SR a ministrom školstva SR boli UK zahájené bilaterálne a multilaterálne rokovania s predstaviteľmi CENI a ILL o znení Zmluvy o vedeckom členstve (skrátene „Zmluvy“) medzi konzorciom CENI a ILL. Zmluvu z poverenia ministra školstva a podpredsedu vlády SR podpísal za SR rektor UK dňa 5. 11. 2009. Novú zmluvu na roky 2014 – 2018 podpísal rektor UK dňa 3. 7. 2014. Zmluva predpokladá rozšírenie CENI o ďalšie krajiny.

Zastúpenie v orgánoch CENI – ILL 

Prof. Mgr. Pavol Balgavý, CSc. – člen Riadiaceho výboru CENI (2009 – 2015)

Mgr. Norbert Kučerka, PhD. - člen Riadiaceho výboru CENI (od 2015)

Prof. RNDr. Marian Reiffers, DrSc. – člen Vedeckej rady ILL (2010 – 2013)

RNDr. Ľubomír Smrčok, CSc. – člen Subkomisie Vedeckej rady ILL pre materiálový výskum (2012 – 2014)

Doc. RNDr. Peter Kopčanský, CSc. – člen Subkomisie Vedeckej rady ILL pre magnetické štruktúry (od 2014)

Finančný príspevok SR a realizované projekty v ILL 

Za členstvo v CENI a tým aj za možnosti realizovať experimenty v ILL prispieva SR do rozpočtu ILL cca 180 tisíc € ročne, čo reprezentuje cca 0,12% meracieho času – čo sú 2 – 3 meracie dni. Slovenské pracoviská túto kvótu prekračujú, vďaka kvalite navrhovaných projektov a participácie na medzinárodnej spolupráci. Doteraz boli so slovenskou účasťou realizované experimentálne projekty: 

2009:   Dynamika reakcií v tuhej fáze v prudko ochladenej tavenine Na3AlF6-Al2O3, RNDR. Ľ. Smrčok, CSc., ÚACH SAV v Bratislave

WALP peptidy vo fosfolipidových vezikulách, Prof. Mgr. P. Balgavý, CSc., FAF UK v Bratislave

2010:   Neutrónové monokryštálové difrakčné štúdium komplexu [Cu3(en)2(CN)4(H2O)] so zmiešanými valenciami Cu(I)-Cu(II): X-N určenie elektrónovej štruktúry, Doc. Ing. J. Kožíšek, CSc, FCHPT STU v Bratislave

2011:   Štúdium dynamiky krátkych vodíkových väzieb v difosforečnane fenylamónia pomocou neelastického rozptylu neutrónov, RNDr. Ľ., Smrčok, CSc., ÚACH SAV v Bratislave

Nový prístup k samousporiadavaniu polymérov do nanočastíc rozpustných vo vode, RNDr. M. Sedlák, DrSc., ÚEF SAV v Košiciach

Precízne kalibrácie detektorov pre merania oneskoreného štiepenia po beta premene, Mgr. S. Antalic, PhD., FMFI UK v Bratislave

2012:   Kombinovaná (difrakcia neutrónov a RTG žiarenia) štúdia monokryštálu (MePh3P)[Ni(bdtCl2)2], Ing. M. Fronc, PhD., FCHPT STU v Bratislave

INS study of the dynamics of short hydrogen bonds in phenylammonium dihydrogen phosphate below 50 meV, RNDr. Ľubomír Smrčok, CSc., ÚACH SAV v Bratislave

Long-chain alcohols in phospholipid bilayers: effect on bilayer bending modulus, Prof. Mgr. Pavol Balgavý, CSc., FAF UK v Bratislave

2013:   Štruktúra plávajúcich dvojvrstiev z DPPC za prítomnosti dlhoreťazcových alkoholov, Prof. Mgr. Pavol Balgavý, CSc., FAF UK v Bratislave

2014:   Stanovenie magnetickej štruktúry zlúčeniny CePd2Al2. Bc. J. Pásztorová, PF UPJŠ v Košiciach

2015:   Spinová hustota v Ni(III) komplexe so spinom S=1/2, Doc. Ing. J. Kožíšek, CSc., FCHPT STU v Bratislave

Vplyv pH na štruktúru magnetoferitínu, RNDr. Lucia Balejčíková, PhD., ÚM SAV v Bratislave a ÚEF SAV v Košiciach

Diffraction effficiency of self standing bent crystals for x-ray astronomy and medical imaging, Ing. Z. Zápražný, PhD., EÚ SAV v Bratislave, pracovisko Piešťany

Konferencie a semináre

O možnostiach využitia neutrónov a o výsledkoch experimentálnych projektov je slovenská odborná verejnosť zoznamovaná na vedeckých konferenciách a seminároch. Úvodný seminár, na ktorom odznelo 12 prednášok, usporiadali  23.1.2009 Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach a Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach v spolupráci s ILL. Ďalšie, na materiálový výskum užšie zamerané boli neutrónové sekcie na 17. Konferencii slovenských a českých fyzikov 7.9.2011 v Žiline (6 prednášok) a na 21. Konferencii slovenských fyzikov 9.9.2015 v Nitre (7 prednášok).

Linky:

2009: http://www.saske.sk/ill-sk/

2011: http://sfs.sav.sk/17KSCF/tematickeokruhy

2015: http://kf.elf.stuba.sk/~21konferencia/neutronova-sekcia.html

Možnosti pre študentov

Zmluva medzi CENI a ILL umožňuje absolvovať celé doktorandské štúdium priamo v ILL pod vedením tamojšieho vedeckého pracovníka, alebo len jeho časť, keď tamojší vedecký pracovník je školiteľom – špecialistom, pričom ILL hradí celé štipendium. V r. 2012 – 2013 absolvoval takýto pobyt Mgr. M. Belička, doktorand FMFI UK v Bratislave. ILL poriada spolu s ESRF pre študentov magisterského štúdia počas letných prázdnin štvortýždňový kurz „ILL/ESRF International Student Summer Programme on X-Ray and Neutron Science“. R. 2015 získala jedno z 15 štipendií študentka FAF UK v Bratislave K. Žirová. Pre PhD študentov a začiatočníkov v aplikáciách neutrónov po absolvovaní vysokej školy ILL spoluporiada jednomesačný kurz HERCULES. V minulých rokoch sa na tomto kurze zúčastnili doktorandi FMFI UK v Bratislave Mgr. N. Kučerka, Mgr. M. Klacsová a Mgr. M. Belička a absolvent FAF UK v Bratislave Mgr. M. Hammel.

Linky:

ILL – Neutrons for Science: http://www.ill.eu/

PhD at the ILL: https://www.ill.eu/de/science-technology/phd-students/home/

ILL/ESRF International Student Summer Programme:

https://www.ill.eu/en/html/press-and-news/past-events/2015/x-ray-and-neutron-science-international-student-summer-programme-at-illesrf/

http://www.esrf.eu/home/news/general/content-news/general/international-student-summer-programme-concludes-with-student-workshop.html

HERCULES:

http://hercules-school.eu/

 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR