Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Vedecká cukráreň: O povodniach a suchu, alebo bude vody v našich riekach dosť? 

 
RNDr. Pavla Pekárová, CSc. 

RNDr. Pavla Pekárová, CSc.

Predpoveď budúceho vývoja vodných zdrojov v krajine vždy patrila a patrí i dnes k najdôležitejším a súčasne k najzložitejším úlohám hydrológie.

Množstvo vody v tokoch vplyvom striedania sa ročných období v priebehu roka kolíše. Najviac vody v tokoch na severnej pologuli je v jarných mesiacoch, keď dochádza k doplňovaniu sa podzemných vôd v krajine. Koncom leta (a v zime) sú prietoky najnižšie a práve vtedy môžeme pociťovať nedostatok vody v tokoch. V kombinácii s vysokými teplotami vzduchu v lete dochá-dza navyše i k zhoršovaniu kvality vody v tokoch.

Okrem sezónnej variability dochádza k viacročnej variabilite odtoku, k zoskupovaniu viacerých suchých rokov a viacerých mokrých rokov k sebe. Prvotnou snahou hydrológov je hľadať a navrhovať také opatrenia v krajine, aby bol zabezpečený dostatok vody pre ľudí, zvieratá i rastliny počas suchých období a aby škody počas povodní boli minimálne.
Príčiny viacročného kolísania prietokov (a celého hydrologického systému) nie sú dodnes objasnené. Viacerí vedci sa domnievajú, že tieto procesy majú pôvod mimo našej planéty. Výskumu v oblasti vzájomných vzťahov Slnka, celej Slnečnej sústavy a ich vplyvu na hydrologický cyklus Zeme sa v porovnaní s témou klimatickej zmeny na Zemi venuje dnes na Slovensku len okrajová pozornosť. Vyplýva to predovšetkým zo zložitosti a interdisciplinárnosti tejto tematiky a zo všeobecne rozšíreného názoru, že neexistuje súvislosť medzi slnečnou aktivitou, planétami Slnečnej sústavy a hydrologickými procesmi na Zemi.

Cieľom stretnutia študentov s odborníkom v pripravovanej Vedeckej cukrárni dňa 24. marca 2009 v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR je diskutovať o kvalite meraní hydrologických radov, o výskyte suchých a vodných období na Slovensku i na celom svete a o príčinách výskytu viacročných suchých a mokrých období na Zemi.

Hosťom vo Vedeckej cukrárni bude RNDr. Pavla Pekárová, CSc. z Ústavu hydrológie Slovenskej akadémie vied. Vyštudovala matematickú analýzu na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1982 začala pracovať na Ústave hydrológie SAV, kde pôsobí dodnes. Jej profesijným zameraním je modelovanie kvality vody v toku, modelovanie zrážkovo-odtokových situácií na tokoch a dlhodobá predpoveď odtoku.

Pavla Pekárová je autorkou a spoluautorkou 7 monografií, vyše 20 zahraničných článkov a vyše 60 domácich vedeckých článkov.
V roku 2004 bola vedúcou kolektívu 30 pracovníkov, ktorí získali Cenu SAV za rok 2004 v oblasti spolupráce s vysokými školami za prácu Vplyv klimatickej zmeny na dynamiku režimu odtoku z povodí SR. V tom istom roku získala Prémiu Literárneho fondu za rok 2003 v sekcii pre vedeckú a odbornú literatúru za monografiu Dynamika kolísania odtoku svetových a slovenských tokov. Bola vedúcou viacerých projektov VEGA, jedného projektu APVV a v súčasnosti je vedúcou medzinárodného projektu UNESCO Flood regime of rivers in the Danube River basin.
Jej osobná webová stránka je na adrese: http://147.213.145.2/pekarova/

Viac informácií o akcii nájdete v  informačnom letáku.

Organizátori akcie:

 Mgr. Andrea Putalová
Národné centrum pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnosti
CVTI SR
Tel.: +421 2/69253 128
Fax: +421 2/69 253 182
E-mail:
ncpvat@cvtisr.sk  
  RNDr. Ján Šípoš, CSc.
Mladí vedci Slovenska, o. z.
Tel./Fax: 02 / 6428 7948
Mobil: 0907 / 314 352
E-mail:
koordinator@eucontest.sk  
 

 povodeň Téma vedeckej debaty: O povodniach a suchu, alebo bude vody v našich riekach dosť?

Hosť: RNDr. Pavla Pekárová, CSc.

Dátum a čas konania:
24. marca 2009 o 9.00 hod.
Cieľová skupina: študenti stredných škôl
Kapacita podujatia: 120 účastníkov

Miesto konania:
Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava. Kongresová sála, 2. poschodie
  


Vzhľadom na to, že kapacita konferenčnej sály je 120 účastníkov, z jednej školy je možné prijať maximálne 20 žiakov a 1 pedagóga ako pedagogický dozor.

Prihlášku je potrebné vyplniť a zaslať e-mailom na adresu ncpvat@cvtisr.sk  najneskôr do 20. marca 2009

O akceptácii prihlášky budete vyrozumení.

 Publikova: Alena Paulíková

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR