Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Vedecká cukráreň: Mohlo byť mocenské centrum Slovanov aj v Bojnej? 

 
PhDr. Karol Pieta, DrSc. 

Vedecká debata v rámci pripravovanej Prvej bratislavskej vedeckej cukrárne

dňa 27. októbra 2009 o 9.00 hod. bude na tému:

Mohlo byť mocenské centrum Slovanov aj v Bojnej?

Miesto konania: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava, kongresová sála, 2. poschodie.

Na otázky súvisiace s archeologickým výskumom v Bojnej bude viesť debatu so študentami stredných škôl archeológ PhDr. Karol Pieta, DrSc., vedúci vedecký pracovník Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre. Bratislavskú vedeckú cukráreň v CVTI SR už tradične organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti v spolupráci s o.z. Mladí vedci Slovenska.

Karol Pieta sa narodil v roku 1941 v Nitre. V roku 1964 ukončil štúdium archeológie na Masarykovej univerzite v Brne. V roku 2003 získal vedeckú hodnosť DrSc. Od roku 1964 pracuje v Archeologickom ústave SAV ako vedúci vedecký pracovník. Okrem vedeckej práce pôsobí aj ako vysokoškolský pedagóg. Špecializuje sa na stredoeurópsku archeológiu doby laténskej, rímskej a sťahovania národov, na včasný stredovek (Kelti, Germáni, Slovania), experimentálnu archeológiu a počiatky kresťanstva. Riadil niekoľko významných domácich a medzinárodných výskumných projektov. V rokoch 2004 až 2009 bol vedúcim Kuvajtsko-slovenskej archeologickej misie na ostrove Failaka v Perzskom zálive, ktorá bola zameraná na výskum starokresťanskej osady – nestoriánskej misie. V súčasnosti je vedúcim archeologického výskumu v lokalite Bojná v Topoľčianskom okrese.

PhDr. Karol Pieta, DrSc. je členom viacerých vedeckých spoločností, ako napr. Učenej spoločnosti Slovenskej akadémie vied, riadnym členom Österreichisches Archäologisches Institut Wien, rady Archeologického ústavu AV ČR Brno, Commitée pour la sidérurgie ancienne pri UNESCO a ďalších. Je nositeľom ocenení Zlatá plaketa SAV a Krištáľové krídlo za rok 2008 v kategórii medicína a veda. Vo vydavateľstve SAV Veda vydal reprezentačnú publikáciu pod názvom Keltské osídlenie Slovenska – Mladšia doba laténska 

 nález  

Bojná – hradisko a mocenské centrum z čias Nitrianskeho kniežatstva a Veľkej Moravy. Systematický terénny výskum sa začal v roku 2007 a doteraz priniesol celý rad nových zistení a cenných nálezov. Podľa prvých výsledkov mal obvodový val zložitú dreveno-hlinenú konštrukciu a bol zničený požiarom. V areáli hradiska boli odkryté jednoduché obytné zemnice, ale aj remeselnícke dielne a veľká stavba s kamennou podmurovkou. Sedemnásť dosiaľ objavených hromadných nálezov svedčí o vyspelej remeselnej výrobe a nepokojnej dobe, v ktorej boli tieto cenné veci ukrývané. Hradisko pravdepodobne po prvý raz násilne zaniklo v prvej polovici 9. storočia a definitívne bolo zničené a opustené na začiatku 10. storočia, zrejme kvôli maďarským nájazdom. 

Mimoriadny význam majú nálezy zvonov, aplikácie v podobe kríža, zápona z knižného kódexu a hlavne pozlátené figurálne zdobené plakety, pochádzajúce z prenosného oltára. Sú to doklady prítomnosti kresťanskej misie, prvej na našom území. Podľa krátkych latinkou písaných textov na plaketách ide o západnú misiu, pravdepodobne z čias pred príchodom vierozvestcov Konštantína a Metoda. Úspešný výskum hradiska bude pokračovať aj v ďalších rokoch.

Viac informácií o akcii nájdete v  informačnom letáku.

Organizátori Prvej bratislavskej vedeckej cukrárne:

Mgr. Andrea Putalová
Národné centrum pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnosti
CVTI SR
Tel.: +421 2/69253 128
Fax: +421 2/69 253 182
E-mail:
ncpvat@cvtisr.sk  
RNDr. Ján Šípoš, CSc.
Mladí vedci Slovenska, o. z.
Tel./Fax: 02 / 6428 7948
Mobil: 0907 / 314 352
E-mail:
koordinator@eucontest.sk  

Vzhľadom na to, že kapacita konferenčnej sály je 120 účastníkov, z jednej školy je možné prijať maximálne 20 žiakov a 1 pedagóga ako pedagogický dozor.

Prihlášku je potrebné vyplniť a zaslať e-mailom na adresu ncpvat@cvtisr.sk  najneskôr do 23. októbra 2009.

O akceptácii prihlášky budete vyrozumení.

Publikovala: Marta Bartošovičová 

Foto: V. Šmihula

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR