Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Vedecká cukráreň: Geologická stavba a tektonický vývoj Malých Karpát – čo sa skrýva pod našimi nohami? 

 
plagátik k vedeckej cukrárni dňa 23. 11. 2010 

Zaujímali ste sa niekedy o to, čo letí pod vašimi nohami, presnejšie pod chodníkom, po ktorom kráčate každý deň do školy? Zväčša asi veľmi nie, a pritom je geosféra pre život človeka rovnako dôležitá ako atmosféra, hydrosféra či biosféra. Geosféra – to sú horniny zemskej kôry vrátane pôdneho pokryvu, pričom horniny sú predmetom štúdia jednej z hlavných prírodovedných disciplín – geológie.
Horniny vznikajú viacerými spôsobmi, po miliardy rokov postupne budujú zemskú kôru, v ktorej sa premieňajú, premiestňujú a vytvárajú tak pestrú mozaiku geologickej stavby každého územia. Tú sa potom geológovia pokúšajú rôznymi metódami vysvetliť a rekonštruovať, kedy a ako dané horniny vznikli a ako sa do dnešnej polohy dostali.

Bratislava má šťastie na dobrú polohu nielen z geografického, ale aj z geologického hľadiska. Geologická mapa Malých Karpát hrá mnohými farbami, čo naznačuje ich veľmi pestré horninové zloženie. V prednáške načrtneme hlavné rysy geologickej stavby a tektonického vývoja Malých Karpát a priblížime niektoré zaujímavé a významné geologické fenomény, ktoré možno v okolí Bratislavy vidieť.

Na otázky týkajúce sa geologickej stavby a tektonického vývoja Malých Karpát bude študentom stredných škôl v Bratislavskej vedeckej cukrárni dňa 23. 11. 2010 o 9.00 hod. odpovedať prof. RNDr. Dušan Plašienka, DrSc., vedúci Katedry geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

 prof. RNDr. Dušan Plašienka, DrSc.    

Prof. RNDr. D. Plašienka, DrSc. je profesorom geológie a garantom študijného odboru tektonika na PriF UK v Bratislave. Zaoberá sa tektonicky a štruktúrne orientovaným výskumom hlavne mezozoických komplexov Západných Karpát, predovšetkým v oblasti Malých Karpát, Považského Inovca, veporika a bradlového pásma, ako aj regionálnou geológiou, paleotektonickou evolúciou a geodynamikou celých Karpát. Na základe predovšetkým vlastných výskumov vytvoril základnú schému sukcesie alpidných tektonických a metamorfných udalostí Západných Karpát a podrobne rekonštruoval paleotektonický vývoj západokarpatského orogénneho klinu. Prof. Plašienka je autorom a spoluautorom množstva vedeckých prác, o. i. jednej monografie a kapitoly o tektonike Karpát v prestížnom knižnom diele „The Geology of Central Europe“, publikovanom Londýnskou geologickou spoločnosťou. Prednášal na početných domácich a zahraničných konferenciách a na univerzitách v Amsterdame, Bazileji, Budapešti, Tübingene, Leobene, Brne a v Prahe. Viedol a vedie viacero výskumných projektov a pôsobí aj ako organizátor vedeckého geologického života na Slovensku (predseda Slovenskej geologickej spoločnosti, Národného geologického komitétu, Tektonickej komisie Karpatsko-balkánskej geologickej asociácie a iné).

Viac informácií nájdete v informačnom letáku.

Organizátori akcie:

Mgr. Andrea Putalová
Národné centrum pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnosti
CVTI SR
Tel.: +421 2/69 253 128
Fax: +421 2/69 253 182
E-mail:
ncpvat@cvtisr.sk  
RNDr. Ján Šípoš, CSc.
Mladí vedci Slovenska, o. z.
Tel./Fax: 02/6428 7948
Mobil: 0907/314 352
E-mail:
koordinator@eucontest.sk  


 Kermesit  

Téma vedeckej debaty: Geologická stavba a tektonický vývoj Malých Karpát – čo sa skrýva pod našimi nohami?

Hosť: prof. RNDr. Dušan Plašienka, DrSc.

Dátum a čas konania:  23. novembra 2010 o 9.00 hod.

Cieľová skupina:
študenti stredných škôl

Kapacita podujatia: 120 účastníkov

Miesto konania:
Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava, konferenčná sála, 2. poschodie 

 

Vzhľadom na to, že kapacita konferenčnej sály je 120 účastníkov, z jednej školy je možné prijať maximálne 20 žiakov a 1 pedagóga ako pedagogický dozor.

Kapacita je naplnená!

Publikovala: Mária Izakovičová

Zdroj obrázkov: prof. Plašienka, www.marianka.sk, www.visitsklvakia.sk

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR