Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Vedecká cukráreň: Paleontológia - otváranie geologickej histórie a času uzavretých v kameni 

 
 

Paleontológia nám dáva prehľad o vývoji života na Zemi – jeho počiatkoch, druhovej variabilite, disperzii, adaptácii, migrácii i vymieraní druhov, asociácií a niekedy aj celých komunít. Cez vertikálny záznam zvyškov fauny a flóry sme schopní vyjadriť sa pomerne presne k veku jednotlivých horninových sekvencií. Štruktúrne usporiadanie, látkové zloženie, biologický, sedimentologický a litologický záznam vo výplniach našich paniev sú spoľahlivým podkladom aj pre detekciu klimatických výkyvov. Práve poznanie príčin a zákonitosti ich vývoja má nesmierny význam aj pre súčasnosť, nakoľko pochopenie multikauzálnych prírodných procesov v minulosti nám môže významným spôsobom napomôcť pri interpretácii súčasných trendov vývoja životného prostredia. Významnou mierou pomáha pri odhaľovaní vývoja ľudskej civilizácie.

Paleontológia je rovnako potrebná aj pre geologickú prax a to tak pre výskum a vyhľadávania ložísk plynu, ropy ako aj ostatných nerastných surovín založených na organickej báze. Nezastupiteľné miesto jej patrí aj v geologickom mapovaní. Súčasný trend výskumu kladie nároky na výchovu vysoko kvalifikovaných odborníkov v existujúcich paleontologických špecializáciách. 
 prof. Reháková


Na otázky paleontológie bude študentom stredných škôl v Bratislavskej vedeckej cukrárni dňa 14. 12. 2010 o 9.00 hod. odpovedať prof. RNDr. Daniela Reháková, PhD.,  zástupkyňa vedúceho Katedry geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

 Prof. RNDr. Daniela Reháková, PhD. Je profesorkou geológie, garantkou študijného odboru ložisková geológia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracuje v odboroch mikrobiostratigrafia, eventostratigrafia, sekvenčná stratigrafia, paleogeografia a paleoceánografia.

Patrí medzi popredných špecialistov na kalpionelidy a vápnité dinoflageláty. Zaoberá sa kvantifikáciou mikrofaciálnych elementov významných pre detailnú stratigrafiu, dešifrovaním bioeventov vo vzťahu ku kolísaniu oceánskej hladiny, klimatickým výkyvom a režimu oceánskeho prúdenia.

Prof. D. Reháková je autorkou a spoluautorkou početných vedeckých štúdií, monografických prác, učebných textov a populárno-vedeckých článkov. Participuje a vedie domáce vedecké projekty (VEGA, KEGA), aktívne sa zúčastňuje na riešení medzinárodných geologických projektov (IGCP UNESCO, NATO, 6RP EÚ, KBGA, projekty Visegrádskeho fondu).

 Viac informácií nájdete v informačnom letáku.

Organizátori akcie:

Mgr. Andrea Putalová
Národné centrum pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnosti
CVTI SR
Tel.: +421 2/69 253 128
Fax: +421 2/69 253 182
E-mail:
ncpvat@cvtisr.sk  
RNDr. Ján Šípoš, CSc.
Mladí vedci Slovenska, o. z.
Tel./Fax: 02/6428 7948
Mobil: 0907/314 352
E-mail:
koordinator@eucontest.sk  


 vývoj  

Téma vedeckej debaty: Paleontológia - otváranie geologickej histórie a času uzavretých v kameni

Hosť:
prof. RNDr. Daniela Reháková, PhD.

Dátum a čas konania: 
14. decembra 2010 o 9.00 hod.

Cieľová skupina:
študenti stredných škôl

Kapacita podujatia: 120 účastníkov

Miesto konania:
Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava, konferenčná sála, 2. poschodie 

 

Vzhľadom na to, že kapacita konferenčnej sály je 120 účastníkov, z jednej školy je možné prijať maximálne 20 žiakov a 1 pedagóga ako pedagogický dozor.

Kapacita je naplnená!

Publikovala: Alena Oravcová

Zdroj obrázkov: autorka, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trilobit_5.jpg

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR