Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Veda v Centre – v Nitre: Večer esejí o človeku a krajine 

 
Veda v Centre - Nitra 

prof. RNDr. Milan Ružička, DrSc., Dr.h.c.

 Hosť: prof. RNDr. Milan Ružička, DrSc., Dr.h.c.

Téma: Večer esejí o človeku a krajine

Kedy: 22. 4. 2010 (štvrtok) o 17.00 hod.

Kde: Divadelná kaviareň Tatra v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre, Ul. 7. pešieho pluku 1                    

Profesor RNDr. Milan Ružička, DrSc., Dr.h.c., patrí medzi najvýznamnejších vedecko–pedagogických pracovníkov v Slovenskej republike. Medzinárodne uznávaná vedecká autorita v oblasti ekologických a environmentálnych vied a ochrany a tvorby životného prostredia. V roku 1965 založil Ústav biológie krajiny SAV, ktorý bol v roku 1990 transformovaný na Ústav krajinnej ekológie. Je zakladateľom krajinno-ekologickej školy, spoluautor medzinárodne uznanej metodiky zameranej na ekologické plánovanie (LANDEP). Bol zakladateľom Katedry ekológie a environmentalistiky FPV UKF v Nitre, kde pôsobil ako vedúci od roku 1994 do roku 2003. V rovnakom období bol spoluzakladateľom Fakulty ekológie TU vo Zvolene.

Profesor Milan Ružička založil časopisy Životné prostredie a Ekológia (Bratislava), kde pôsobil ako hlavný redaktor. Je členom redakčných rád domácich aj zahraničných časopisov, pracoval v domácich aj medzinárodných odborných a vedeckých inštitúciách, napr. Ústredná komisia pre životné prostredie, Subkomisia pre ekologickú optimalizáciu krajiny, Rada Európy v Štrasburgu – ako člen pracovnej skupiny Countriside, Wildlife and Landscape, Komisia Európskeho spoločenstva v Bruseli a iné. Bol vedúcim medzinárodného projektu CORINE Biotopes a zakladateľom medzinárodnej asociácie krajinných ekológov International Association for Landscape Ecology (IALE), neskôr bol jej viceprezidentom. Za vedeckú a pedagogickú činnosť boli prof. Ružičkovi udelené mnohé vyznamenania, diplomy a ďakovné listy. Z ostatných spomeňme významné ocenenie Rad Ľudovíta Štúra II. za mimoriadne zásluhy v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. V súčasnosti je významným členom Katedry ekológie a environmentalistiky FPV, zabezpečuje prednášky, vedie doktorandské a záverečné práce vo všetkých formách štúdia a študijných programoch. 

Stručný obsah prednášky: Esej ako jedna z foriem, pri ktorých je človek nútený samostatne uvažovať, je vhodnou metódou prezentácie svojich názorov aj v environmentálnom vzdelávaní. Obsahom prednášky bude prezentácia výsledkov tvorivého didaktického prístupu, zameraná na premietanie obsahu doteraz vydaných zbierok esejí zameraných na environmentálne myslenie človeka. Prednáška prebehne netradičnou formou, keďže prednášajúci si pozval svojich hostí z radov doktorandov.

Publikovala: Marta Bartošovičová

Foto: archív M.R.

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR