Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Veda v CENTRE: Ženy vo vede. Na ceste k rodovej rovnosti!? 

 
 

Veda v CENTRE-plagát

 

Zuzana Kiczková

doc. PhDr. Zuzana Kiczková, PhD.,
riaditeľka Centra rodových štúdií na Filozofickej fakulte UK v Bratislave

Zuzana Kiczková sa narodila v Bratislave. Vyštudovala filozofiu – nemčinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (FiF UK) v Bratislave. Pôsobí ako docentka na Katedre filozofie a dejín filozofie, kde prednáša vybrané problémy metafyziky, filozofické koncepcie prírody a úvod do feministických teórií a rodových štúdií. V roku 1990 spolu s kolegyňou filozofkou doc. PhDr. Etelou Farkašovou, CSc., iniciovala a organizovala celofakultné kurzy Úvod do feministickej filozofie a neskôr aj celouniverzitné Rodové štúdiá. Bola riešiteľkou niekoľkých výskumných projektov a autorkou vzdelávacích kurzov tematizujúcich postavenie ženy v spoločnosti. Autorsky, prekladateľsky a editorsky sa podieľala na vydaní prvej knižky z feministickej filozofie u nás (Štyri pohľady do feministickej filozofie).

Docentka Kiczková v roku 1996 hosťovala na Inštitúte filozofie Viedenskej univerzity s kurzom prednášok na tému Konštrukcia a funkcia rôznych obrazov ženy vo filozofickej politickej a životno-praktickej reflexii.  V roku 1998 jej vo vydavateľstve Aspekt vyšla kniha Príroda: vzor žena!? Hľadanie alternatív v ekofeminizme. V roku 2000 pripravila zborník štúdii Otázky rodovej identity vo výtvarnom umení, architektúre, filme a literatúre, ktoré odzneli na ojedinelom interdisciplinárnom projekte formou prednáškového cyklu, usporiadanom pre slovenské a rakúske študentky a študentov vo Viedni a v Bratislave za spoluorganizovania FiF UK, Viedenskej univerzity a Akadémie výtvarných umení vo Viedni.

Publikovala viacero štúdií v domácich i zahraničných zborníkoch. Tri roky koordinovala na národnej úrovni medzinárodný projekt. Jeho výsledkom bola v roku 2006 publikácia Pamäť žien. O skúsenosti sebautvárania v biografických rozhovoroch, ktorá má aj anglickú verziu (Women´s Memory. The Experience of Self-shaping in Biographical Interviews). Bola riešiteľkou niekoľkých projektov Vega, hlavnou koordinátorkou projektu Vytvorenie koncepcie vzdelávania v oblasti  rovnosti príležitostí na základe Gender Mainstreamingu, v rámci Iniciatívy Spoločenstva EQUAL, ESF a členkou medzinárodného výskumného projektu „KNOWING“ – Knowledge, Institutions and Gender: and East-West Comparative Study. Spolupracuje s kultúrnym feministickým časopisom Aspekt. Je členkou International Association for Women Philosophers (IAPh), Slovenského filozofického združenia, Vedeckej rady na FiF UK, Komisie pre bioetiku, občianskeho združenia Profesionálne ženy a Iniciatívy za možnosť voľby.

Bola členkou výboru Slovenskej spoločnosti pre plánované rodičovstvo a výchovu k rodičovstvu, vedúcou expertnej skupiny pre vzdelávanie, rodové analýzy a štatistiky Koordinačného výboru pre problematiku žien pri Ministerstve sociálnych vecí, práce a rodiny SR. Bola členkou Komisie pre rovnosť príležitostí a postavenie žien v spoločnosti, ktorá bola zriadená pri Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien.

Od roku 2001 je riaditeľkou Centra rodových štúdií pri Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Spolupracuje s Gender Studies v Prahe a v Brne. Pedagogicky pôsobí na Katedre genderových studií FHS UK v Prahe.

Doc. PhDr. Zuzana Kiczková, PhD., bude hosťom 23. stretnutia verejnosti s osobnosťou vedy a techniky pri káve pod názvom Veda v CENTRE, ktoré organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti dňa 28. 10. 2010 (vo štvrtok) o 17. hod. v Centre vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A v Bratislave.

Docentka Kiczková sa vo svojej prednáške na tému Ženy vo vede. Na ceste k rodovej rovnosti!? zameria na súčasný stav žien vo vede na Slovensku, predstaví projekt Výskum rovnosti príležitostí žien a mužov v oblasti vedy a výskumu, bude prezentovať vybrané výsledky a  problémy, ktoré identifikujú štatistické údaje. Bude hovoriť tiež o "deravom potrubí" a "sklenenom strope", ako aj princípoch súvisiacich s rodovou rovnosťou.  

Čo je sklenený strop? Označuje neviditeľné bariéry vo firmách, inštitúciách, spolkoch a iných organizáciách. Je to súbor rôznych „nepísaných" pravidiel, noriem, spôsobov konania, vedenia,  plánovania a hodnotenia inštitúcie, ktoré neumožňujú, resp. znemožňujú vo väčšine prípadov ženám postúpiť na vyššie manažérske (a iné) pozície. Strop je hranica, po ktorú sú ženy v tomto postupe „vpustené" a termín „sklenený" obrazne vyjadruje tú skutočnosť, že žena už vďaka svojim profesionálnym kvalitám na špičkovú pozíciu „dovidí" a dokáže si predstaviť svoje pôsobenie v nej. Ak však začne vyvíjať úsilie v smere postupu do tejto pozície, narazí na neviditeľné a ťažko definovateľné prekážky. Sklenený strop spočíva v tom, že sa ženám znemožňuje prístup k cestám, ktoré otvárajú postup k vyšším postom a funkčnému zaradeniu. Môže sa tak diať formálnymi, ale aj neformálnymi, skrytými postupmi. Spravidla súčasne pôsobí niekoľko faktorov inštitucionálneho, ale aj osobného, resp. privátneho charakteru.   

(mb)

Foto: NCP VaT

Rozhovor publikovaný vo Vedeckom kaleidoskope: Z. Kiczková: Hlasom vedkýň treba pozorne načúvať a vytvoriť priestor na diskusiu  

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR