Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Veda v CENTRE: Tajomný svet DNA 

 
 

    

prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc.

prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc.,
vedúca Katedry biochémie Prírodovedeckej fakulty UK a prorektorka Univerzity Komenského v Bratislave


Marta Kollárová sa narodila v Piešťanoch (1947). Študovala na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor chémia, špecializácia biochémia. V r. 1970 – 1971 pracovala v Biochemickom ústave UK v Bratislave.

Od roku 1971 doteraz pracuje na Katedre biochémie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Od roku 2005 je prorektorkou pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium Univerzity Komenského v Bratislave.  

VvC_27012011    

Absolvovala viacero pracovných a študijných zahraničných pobytov, a to na Philippsovej univerzite v Marburgu, v Karolínskom inštitúte v Stockholme, na Univerzite v Yorku, Univerzite Martina Luthera v Halle. Bola hosťujúcou profesorkou na Univerzity v Paríži – Orsay a v Ústave biochémie a bunkovej genetiky v Bordeaux.

Odborné zameranie prof. Marty Kollárovej: vlastnosti, funkcia a štruktúra vybraných oxidoreduktáz streptomycét. Doposiaľ má 160 publikačných výstupov, 154 citačných ohlasov a vyškolila 12 ašpirantov a doktorandov. Je členkou Spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu pri SAV, Slovenskej spoločnosti pre vedu a umenie, Academie Scientarium et artium Europaea v Salzburgu a čestnou členkou Slovenskej farmaceutickej spoločnosti. Od roku 1996 je členkou redakčnej rady časopisu Biológia, séria C – Bunková a molekulárna biológia a časopisu Biológia, ekológia a chémia. Za svoju prácu získala ocenenia a pamätné medaily. Viac údajov obsahuje jej životopis.

Prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc., bude hosťom stretnutia verejnosti s osobnosťou vedy a techniky pri káve pod názvom Veda v CENTRE dňa 27. 1. 2011 o 17. hod. v CVTI SR, Lamačská cesta 8/A v Bratislave. Vystúpi na tému Tajomný svet DNA.

K obsahu svojej prednášky prof. Marta Kollárová uviedla: DNA patrí medzi najväčšie známe molekuly. Najskôr sa zdalo, že je príliš jednoduchou zlúčeninou na to, aby mohla obsahovať stavebný plán pre rôznorodé proteíny. Až objasnenie štruktúry DNA ukázalo, že DNA napriek pomerne jednoduchému zloženiu umožňuje neobmedzený počet kombinácií. Molekula DNA je ako každá iná, ibaže má jedinečnú vlastnosť autoreplikácie. Samotný princíp nemá v sebe nič zázračného, pretože vyplýva z jej chemickej štruktúry.

Molekula DNA je pravdepodobne najštudovanejšia biologická makromolekula s množstvom tajomných aspektov. Jedným z nich je problém spojený s evolúciou DNA spočívajúci vo vzniku jej monomérov (deoxyribonukleotidov) za prebiotických podmienok. Nie menej  tajomný je zlatý rez a Fibonacciho čísla, ktoré možno nájsť nielen v tvare molekuly DNA, ale aj v sekvencii nukleotidov.

Zdroj: Životopis prof. RNDr. Marty Kollárovej, DrSc.
Foto: Vladimír Šmihula 

(mb)

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR