Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Veda v CENTRE – Nitra: Súčasné problémy využívania a ochrany prírody TANAP-u 

 
Plagát Veda v CENTRE v Nitre, 23. septembra 2010 

Dňa 23. septembra 2010 o 17.00 hod. sa  konalo
v divadelnej kaviarni Tatra v Nitre dalšie stretnutie s osobnosťou vedy.

Hosťom bol
Prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD.,

a prednášal na tému
Súčasné problémy využívania a ochrany prírody TANAP-u.

 prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD., vedúci Katedry ekológie a environmentalistiky FPV UKF v Nitre

Prednáška sa zaoberala problematikou súčasného výskumu vysokohorského prostredia Tatier. Prednášajúci poukázal na význam TANAP-u a jeho využívanie ako biosférickej rezervácie. Ďalšia časť prednášky bola venovaná problémom rozvoja cestovného ruchu a turizmu, východiskám a riešeniu zachovania prírody Tatier.

Prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD., je v súčasnosti profesorom na Katedre ekológie a environmentalistiky FPV UKF v Nitre, na ktorej je od roku 2004 jej vedúcim v pozícii – profesor a zároveň od roku 2004 vedúcim katedry.  Jeho odborné zameranie je v oblasti krajinnej ekológie a geoekológie. Špecializuje sa na výskum vysokohorskej krajiny – alpínsky výskum a na morfodynamické procesy všeobecne. Pedagogickej činnosti na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre sa venuje od školského roku 1996/1997. V oblasti vedeckej výchovy bol školiteľom  doktorandského štúdia vo vednom odbore Environmentalistika na FPV UKF v Nitre a vo vednom odbore Ekológia na Ústave krajinnej ekológie SAV v Bratislave. Od roku 2007 je členom vedeckých rád: UKF v Nitre, FPV UKF v Nitre, FZKI SPU v Nitre, ÚKE SAV v Bratislave, FEE TU vo Zvolene a Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene. Od roku 2007 je garantom doktorandského študijného odboru ochrana a využívanie krajiny, vrátane spôsobilosti habilitačných konaní a vymenúvacích konaní za profesora.

Spolupracuje s mnohými vedeckými inštitúciami v zahraničí: Polska Akademia Nauk, Institut Geografii Przestrzennego Zagospodarovania, Zaklad Geomorfologii I Hydrologii Gór I Wyzyn, Krakov, Akademia Górniczo Hutnicza, Krakov, University of Colorado Boulder, Mountain Research Station (Instaar). Príprava a spolupráca na medzinárodnom projekte Responsivness of Alpine Vegetation to  Inputs – a  Comparison Between Central European and North America Sites, Institut fűr Geographie, Karl-Franzen-Universität Graz, Rakúsko, Leopold – Franzens – Universität Innsbruck, Institute of Botany, Dept. of Ecology, Karlstad University Department of Environmental Sciences. Karlstad Sweden, Univerzita v Olomouci, Katedra ekológie, Univerzita v Bydgosczi, Katedra ekológie.

Participoval na desiatich medzinárodných projektoch, resp. projektoch financovaných medzinárodnými, príp. zahraničnými inštitúciami. Ako hlavný riešiteľ, alebo zástupca hlavného riešiteľa viedol štyri domáce projekty a na šiestich domácich projektoch bol spoluriešiteľom. Je členom redakčných rád vedeckých periodík: Životné prostredie – ÚKE SAV Bratislava,  Acta Facultatis Ecologiae – TU Zvolen, ROSALIA (Nitra) ŠOP SR, Nitra.

(JN)

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR