Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Veda v CENTRE – Nitra: Quo vadis prírodovedné vzdelávanie? 

 
 

Veda v CENTRE - Nitra, plagát

Prof. PhDr. Martin Bílek, PhD.

  Prof. PhDr. Martin Bílek, PhD.

pôsobí na Katedre chémie FPV UKF v Nitre a Oddelení didaktiky chémie Katedry chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Hradec Králové, ČR. Je profesor v odbore Teória vyučovania predmetov všeobecne vzdelávacej a odbornej povahy – špecializácia Teória vyučovania chémie. Ďalej pôsobí aj v odboroch didaktika prírodovedných a technických predmetov, technológia vzdelávania, pedagogika so zameraním na všeobecnú didaktiku a aplikovanú informatiku. Je členom mnohých národných a medzinárodných profesijných organizácií (napr. IOSTE, IGIP, Česká chemická spoločnosť, Česká asociácia pedagogického výskumu aj.), redakčných rád vedeckých časopisov (napr. Journal od Baltic Science Education, Journal of Science Education, Journal of Technical and Information Education, Technológia vzdelávania aj.), vedeckých a odborových rád v Českej republike a na Slovensku, je redaktorom a predsedom redakčnej rady edície „Didactics of Science and Technical Subjects“ ai. 

Publikoval viac ako tridsať autorských alebo spoluautorských monografií a kapitol v prácach monografickej povahy, okolo sto vedeckých prác v zahraničných časopisoch a vedeckých zborníkoch a viac ako sto vedeckých prác v českých a slovenských vedeckých a odborných časopisoch a vedeckých zborníkoch. Je tiež vedúcim autorom mnohých učebníc chémie pre české základné školy vydaných v pražskom nakladateľstve Mobydick a venuje sa aj propagácii prírodných a technických vied v spoločnosti.

Prof. PhDr. Martin Bílek, PhD. bude hosťom Vedy v CENTRE v Nitre, v divadelnej kaviarni Tatra dňa 13. 12. 2012 o 17.00 hod.

Názov prednášky
Quo vadis prírodovedné vzdelávanie? 

Obsah prednášky
Prednáška bude zameraná predovšetkým na problémy súčasného stavu všeobecného prírodovedného vzdelávania. Snahou bude priblížiť možnosti skúmania postojov žiakov k prírodovednej a technologickej časti nášho života a jeho odrazu v školskej realite ako východiska k inovácii nových systémov všeobecného prírodovedného vzdelávania. Prezentované budú výsledky výskumných projektov z uvedenej oblasti ako sú napr. medzinárodný projekt ROSE (Relevance of Science Education) a radu projektov národnej úrovne. Výsledky potvrdzujú známe fakty, že sa vo výučbe prírodovedným predmetom chlapci viac zaujímajú o techniku a všetko, čo s ňou súvisí, napokon dievčatá napr. viac o otázky spojené so zdravím človeka. Bude na takéto fakty v blízkej budúcnosti reagovať aj všeobecné prírodovedné kurikulum?

Plagát 

 

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR