Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Cesta do praveku bola súčasťou NLU 2009 

 
prof. Janka Hečková, CSc. 

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti  Centra vedecko-technických informácií SR v spolupráci s o. z. Mladí vedci Slovenska zorganizovalo dňa 10. júla 2009 po prvýkrát Vedeckú cukráreň mimo tradičných priestorov Centra vedecko-technických informácií SR.

Vedecká cukráreň ako jedinečný projekt, ktorý poskytuje žiakom a študentom priestor na diskusiu s poprednými slovenskými vedcami o aktuálnych a podnetných otázkach vo vede a technike, bol po prvý raz realizovaný 19. 6. 2008. Odvtedy neustále rastie jeho popularita a zvyšuje sa záujem zo strany mládeže i pedagógov využiť príležitosť a priestor na prediskutovanie vlastných názorov týkajúcich sa dosahu vedeckého bádania na spoločnosť.

Neformálne, uvoľnené a priateľské ovzdušie Vedeckej cukrárne počas prázdnin malo možnosť využiť 56 detí vo veku 10 – 14 rokov, ktoré boli v dňoch 1. – 10. júla 2009 účastníkmi Nitrianskej letnej univerzity (NLU) – projektu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (UKF) a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (SPU), organizovaného v spolupráci s mestom Nitra.

Akcia sa konala v priestoroch jedálne UKF v Nitre a bola poslednou aktivitou, uzatvárajúcou desaťdňový vzdelávací cyklus, v ktorom sa žiaci hravou a tvorivou formou oboznámili s akademickým prostredím, charakterom štúdia na univerzite a s vybranými odbornými témami predstavujúcimi súčasť pestrej ponuky študijných programov oboch nitrianskych univerzít.

Vo Vedeckej cukrárni NLU prednášala vedúca Katedry histórie Filozofickej fakulty UKF v Nitre prof. Janka Hečková, CSc., ktorá prítomným predstavila Cestu do praveku.  Vďaka nej sa žiaci dozvedeli mnoho zaujímavostí z archeológie, o tom ako žili a rozmýšľali naši predkovia. Podujatie, ako tradične i všetky doterajšie vedecké cukrárne, moderoval RNDr. Ján Šípoš, CSc.

RNDr. Ján Šípoš, CSc. a Mgr. Andrea Putalová   Vedecká cukráreň  prof. Janka Hečková, CSc.

Vedecká debata bola zameraná na tri základné otázky. Prvá sa týkala archeologických prameňov o najstaršom období života človeka, na základe ktorých vieme určiť ako ľudia v minulosti žili. Prednášajúca priniesla i niekoľko archeologických nálezov, ktoré si mohli žiaci pozrieť zblízka a dozvedieť sa podrobne, na čo predmety slúžili, ako vznikali i ako sa v priebehu rokov vyvíjali.

 Vedecká cukráreň  archeologické nálezy vo Vedeckej cukrárni

Druhá otázka sa týkala spôsobov, ktorými odborníci vedia určiť, ako sú jednotlivé nálezy staré. V poslednej časti prednášajúca deťom odpovedala na otázku, na čo vlastne archeológia slúži a prečo potrebujeme poznať svoju minulosť. V diskusii sa záujem žiakov sústredil na zaujímavosti zo života na pravekých sídliskách, na každodenný život lovcov a zberačov, na výrobu nástrojov či loveckých zbraní, na určovanie veku nálezov v hroboch a spôsoby pochovávania.

Vedecká cukráreň   prof. Janka Hečková, CSc. s najaktívnejšími diskutujúcimi a vedúcou NCP VaT

K neformálnej atmosfére prispelo aj malé občerstvenie – minerálka i koláčiky. V závere prof. Janka Hečková, CSc., ocenila najaktívnejších diskutujúcich, ktorí si prebrali z rúk vedúcej Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti sladkú odmenu. 

 prof. PhDr. Eva Malá, CSc.  slávnostná promócia NLU

NLU 2009 bola ukončená slávnostnou promóciou v aule UKF v Nitre, v rámci ktorej bol absolventom udelený certifikát a titul Academicus Nitriensis Jr. Na slávnostnej promócii sa zúčastnili: primátor mesta Nitra doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc., rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., prorektorka pre medzinárodné vzťahy UKF v Nitre prof. PhDr. Eva Malá, CSc., prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť SPU prof. Ing. Ján Supuka, DrSc., vedúci Katedry techniky a informačných technológii Pedagogickej fakulty UKF prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc., vedúci Katedry ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied UKF prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD., PhDr. Ľubica Poledníková z Katedry ošetrovateľstva Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF, vedúci oddelenia cestovného ruchu, propagácie mesta a NISYS Mestského úradu v Nitre Mgr. Juraj Novák a vedúca Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti CVTI SR Mgr. Andrea Putalová.

 promócia NLU - poďakovanie za účastníkov  účastníci NLU na promócii

Aktivity boli v rámci NLU rozdelené do nasledujúcich tematických okruhov: Mladý angličtinár, Mladý technik, Mladý Európan, Mladý chovateľ, Mladý pestovateľ, Mladý informatik, Mladý ekológ, Mladý záchranár a Mladý potravinár.

 S nadšením sa stretlo vyhotovenie tabla absolventov NLU 2009, ktoré bolo každému účastníkovi odovzdané na promócii  slávnostná promócia NLU

Na slávnostnej promócii bola udelená aj Cena predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milana Belicu, PhD., štyrom účastníkom NLU, ktorí sa narodili v Nitrianskom kraji a ktorí svoje narodeniny oslávili v období konania NLU. S nadšením sa stretlo vyhotovenie tabla absolventov NLU 2009, ktoré bolo každému účastníkovi odovzdané na promócii spolu s diplomom.

Cieľom druhého ročníka Nitrianskej letnej univerzity bolo priblížiť vysokoškolské vzdelávanie, priblížiť vedu žiakom, budúcim študentom. Môžete sa o nej dozvedieť viac i z reportáže, v ktorej sa prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., vyjadril, že ijeme v spoločnosti, ktorá je založená na poznaní, a myslím si, že v budúcnosti to bude ešte dôležitejšie. Nie je možné nájsť rozumné zamestnanie bez toho, aby človek nebol náležite vzdelaný. Myslím si, že preto má vzdelávanie nezastupiteľnú rolu vo vývoji spoločnosti, a myslím si, že budúcnosť patrí len tým vzdelaným a obe naše univerzity sa budú v tejto oblasti snažiť čo najlepšie naplniť svoje poslanie".

Prof. Ing. Ján Supuka, DrSc., vyzdvihol v rozhovore skutočnosť, že  "v priestore mesta, regiónu, štátu, Európy, celej zemegule a možno i vesmíru je svet, ktorý má v sebe nesmierne veľa vzácností a zvlášností, a človek pozerá na tento priestor od mikropriestoru do toho veľkého priestoru s veľkou zvedavosťou. Chce ho poznať, chce vedieť viac. Nielen kvôli tomu aby ho poznal, aby sa obohacoval, ale aby si vlastne zvyšoval svoju kultúrnu úroveň. Lebo čím viac je človek vzdelaný, tak v prvom rade má iné oko pozerania na ten svet, ktorý nás obklopuje so všetkou jeho zložitosťou, záhadami, a na druhej strane zároveň získava tú profesiu, ktorú potom v živote bude chcieť realizovať, že sa stane odborníkom v určitej sfére..."

 prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. a prof. Ing. Ján Supuka, DrSc. v rozhovore pre NCP VaT
zľava prof. Ing. Ján Supuka, DrSc. a prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. v rozhovore pre NCP VaT

 
Obe univerzity, ktoré NLU organizovali, majú bohaté spektrum študijných programov a zdatných profesionálnych pedagógov, ktorí mali čo deťom odovzdať.  Obe univerzity sa vzájomne dopĺňajú v normálnom systéme vzdelávania a to isté chceli urobiť aj pre žiakov základných škôl. Snažili sa vytvoriť priaznivý poznatkový mix, ktorý by ich oslovil, a bola to zároveň pre nich i zábava.  

Spokojnosť samotných účastníkov NLU, ako aj pozitívne ohlasy rodičov i širokej verejnosti svedčia o tom, že bol iniciovaný atraktívny projekt a založená efektívna tradícia spájajúca nitrianske univerzity a mesto Nitra.

Spracovala a foto: Ing. Alena Paulíková

Videozáznam zo slávnostnej promócie absolventov Nitrianskej letnej univerzity (rozhovory s organizátormi)

Videozáznam Vedeckej cukrárne (vrátane slávnostnej promócie)

Viac o NLU sa dozviete na stránkach UKF v Nitre

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR