Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

V. Bužek: Medzinárodná spolupráca je jedným z nevyhnutných predpokladov kvalitného vedeckého výskumu 

 
Prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc. 

Prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc. vedúci Centra pre výskum kvantovej informácie Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave, vysokoškolský pedagóg

Vladimír Bužek sa narodil 5. 7. 1957 v Bratislave. Po absolvovaní strednej školy začal študovať na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1976 – 1977) a po roku prešiel na Fyzikálnu fakultu Moskovskej štátnej univerzity (1977 – 1982). V roku 1994 bol inaugurovaný na Univerzite Komenského v Bratislave. Od roku 1995 pracuje vo Fyzikálnom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave. V súčasnosti je vedúcim Centra pre výskum kvantovej informácie Fyzikálneho ústavu SAV. Zároveň je profesorom informatiky na Masarykovej univerzite v Brne a emeritným profesorom na Národnej írskej univerzite v Maynoothe. Absolvoval viacero študijných a vedeckých pobytov v zahraničí. Pôsobí v oblasti teórie kvantovej informácie, kvantovej optiky a kvantovej teórie merania.

V roku 2007 prezident SR udelil na návrh vlády SR profesorovi Vladimírovi Bužekovi Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne významné zásluhy v oblasti vedy a výskumu a šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí. Je dvojnásobným držiteľom ocenenia Vedec roka (1997, 2001). V januári 2009 získal Národnú cenu Hlava roka 2008 za projekt Programovateľné kvantové procesory. Jeho vedecké výsledky boli ocenené nielen na Slovensku, ale aj na medzinárodnej úrovni.

M. Bartošovičová: Pán profesor, v rámci popularizácie vedy a techniky budete mať dňa 26. novembra 2009 o 17.00 hod. prednášku v Centre vedecko-technických informácií SR na tému Od bitu ku q-bitu (Kvantová fyzika a nové perspektívy spracovania informácie). Pôjde o ďalšie stretnutie verejnosti s osobnosťou vedy a techniky pri káve, ktoré už tradične organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti v cykle VEDA V CENTRE. Dovoľte mi pri tejto príležitosti položiť Vám niekoľko otázok.

Mohli by ste v úvode stručne populárnou formou priblížiť obsah Vašej prednášky?

V. BUŽEK: Vo svojej prednáške budem hovoriť o novom prístupe k ponímaniu pojmu informácie. Tento prístup je založený na paradigme o tom, že informácia je fyzikálna, to značí, že možnosti spracovania informácie sú determinované zákonmi fyziky. Pri súčasnej miniaturizácii počítačových komponentov (čipov) sa pomaly dostávame k rozmerom fyzikálnych objektov, ktoré sú popísané kvantovou teóriou. Musíme  teda riešiť otázku, či kvantové javy (ako je napríklad kvantový šum) sú neprekonateľnou bariérou ďalšieho rozvoja počítačov, alebo naopak, či tieto javy otvárajú nové perspektívy efektívneho spracovania informácie. Ukážem, že princíp kvantovej superpozície a kvantové previazanie sú zdrojom netušených možností narábania s informáciou, čo budem ilustrovať na príkladoch kvantového paralelizmu, kvantovej teleportácie, kvantového hustého kódovania či kvantovej kryptografie. Na záver prednášky spomeniem výsledky dosiahnuté v Centre pre výskum kvantovej informácie Fyzikálneho ústavu SAV.

M. B.: Kto ovplyvnil Vaše rozhodnutie alebo čo prispelo k tomu, že ste išli študovať na Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a po roku na Fyzikálnu fakultu Moskovskej štátnej univerzity?

V. BUŽEK: Moje rozhodnutie ísť študovať fyziku bolo do istej miery náhodné. Pôvodne som inklinoval skôr k histórii umenia a sinológii. Situácia sa však vyvinula tak, že som sa rozhodol pre fyziku. Počas prvého roka štúdia fyziky na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave som si uvedomil, že by bolo rozumnejšie ísť študovať do zahraničia. V tom čase neexistovalo veľa alternatív, a tak som skončil na Moskovskej štátnej univerzite.

M. B.: Aká bola Vaša cesta k vede?

V. BUŽEK: Vôbec nebola programová. Bola to taká improvizácia, plná naivných predsavzatí, mnohých sklamaní a neúspechov. Ale bola to aj veľká radosť z poznania, pocitu pochopenia fyzikálnych javov, dosiahnutia nových výsledkov. 

 

M. B.: Ktoré svoje pracovné úspechy považujete za najvýznamnejšie?

V. BUŽEK: Ak považujem za mieru úspechu počet citácií a medzinárodné ocenenia, tak potom to je práca venovaná problematike kvantového klonovania. Prvý článok, v ktorom sme referovali o našich výsledkoch, má viac ako 500 citácií. V tejto práci sme poukázali na to, že napriek tomu, že sa kvantová informácia nedá presne kopírovať (klonovať), dá sa klonovať približne a našli sme optimálny protokol na takéto klonovanie. Tematika kvantového klonovania bola v roku 2000 zaradená Ústavom vedeckých informácií (Institute for Scientific Information – vydavateľ Current Content a prevádzkovateľ databáz web of knowledge a web of science) medzi desať „najhorúcejších" problémov vo fyzike (viď. Science Watch 11, No. 4 July/August 2000). Náš ďalší článok venovaný problematike kvantového zdieľania tajomstva je tiež dosť citovaný – má viac ako 500 citácií.   

M. B.: Čím je pre Vás vedecká práca príťažlivá?

V. BUŽEK: Veľmi rád sa dozvedám niečo nové o prírode. A je mimoriadne príjemné, ak niečo nové môžete objaviť osobne. Je to dostatočne silná motivácia na to, aby som sa profesionálne venoval vede. Odvrátenou stranou vedeckej práce je množstvo administratívnej práce – písanie projektov, správ, finančný manažment. Nuž, ale nič nie je dokonalé. Zatiaľ viem existovať aj s takýmito nepríjemnosťami.

M. B.: Ako sa Vám darí spájať vedecké poznanie s praxou?

V. BUŽEK: Nedarí sa mi to a ani sa o to nepokúšam. Poznanie per se je krásne a je potrebné samo o sebe.

M. B.: Zapojili ste sa do viacerých projektov. Ako by ste zhodnotili ich prínos?    

V. BUŽEK: V priebehu ostatných rokov som bol riešiteľom alebo koordinátorom 13 projektov 5., 6. a 7. rámcového programu, riešiteľom projektov v USA, Írsku, Nemecku a Veľkej Británii. Tieto projekty zásadným spôsobom nielen zmenili naše pracovné podmienky, ale aj môj náhľad na to, ako „funguje" veda.

M. B.: Aký je Váš názor na postavenie vedcov na Slovensku?

V. BUŽEK: Postavenie vedcov je približne také, ako si zaslúžia, respektíve také, aké si v spoločnosti vedeli vybudovať.

M. B.: Čo si ceníte na skúsenostiach zo zahraničia?   

V. BUŽEK: Celý svoj profesionálny život som strávil, obrazne povedané, jednou nohou v zahraničí, či už počas štúdií, alebo potom neskôr ako postdoc, alebo hosťujúci profesor. Je to vcelku prirodzené – vedecká práca má silnú medzinárodnú dimenziu, spolupráca je jedným z nevyhnutných predpokladov kvalitného vedeckého výskumu. Jednou z mnohých výhod medzinárodnej spolupráce, respektíve skúseností zo zahraničia je, že pozitívne veci môžete implementovať doma. O tom som sa vždy snažil a hádam sa mi to aj trochu darí.

M. B.: Ako vnímate popularizáciu vedy na Slovensku a čo by jej podľa Vás prospelo?

V. BUŽEK: Popularizácia je veľmi dôležitá. Je to spôsob, ako sa laická verejnosť dozvedá o práci vedcov, o zaujímavých výsledkoch. Je to aj akýsi odpočet vedcov, ktorým dokazujú, že peniaze venované na vedu sú dobre investované. Nuž, a najdôležitejším aspektom popularizácie je prezentácia vedy ako vynikajúceho životného poslania pre talentovaných mladých ľudí.

M. B.: Pán profesor, ďakujem Vám za rozhovor.

 

Rozhovor pripravila: PhDr. Marta Bartošovičová

Zdroje a fotozdroje:

www.osobnosti.sk  

Štúrove rady osobnostiam zo SAV (Informačný servis SAV)

Prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc., rozšírený odborný životopis

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR