Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

M. Kollárová: Máme jedno z najlepších pracovísk biochémie na Slovensku 

 
 

 prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc. 

Prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc. pracuje ako prorektorka pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave. Je vedúcou Katedry biochémie na Prírodovedeckej fakulte UK. Prednáša biochémiu pre poslucháčov chémie, biochémie a biotechnológie, vedie bakalárske, diplomové a doktorandské dizertačné práce.

Je predsedníčkou odborovej komisie pre obhajoby doktorandských dizertačných prác z vedného odboru biochémia a biotechnológia. Je autorkou  vyše 70 vedeckých a odborných publikácií, zodpovednou riešiteľkou domácich a zahraničných grantov.

Absolvovala niekoľko študijných pobytov na zahraničných univerzitách. Je členkou Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu, Slovenskej spoločnosti pre vedu a umenie a členkou Academia Scientarium et artium Europaea v Salzburgu.

V období rokov 2002 – 2005 bola predsedníčkou a podpredsedníčkou gantovej agentúry VEGA. V súčasnosti je členkou predsedníctva grantovej agentúry APVV. Je predsedníčkou Výboru pre bioetiku Slovenskej komisie UNESCO pri MZV SR.

V roku 2006 sa stala členkou Medzivládneho výboru pre bioetiku a v tom istom roku bola generálnym riaditeľom UNESCO v Paríži menovaná do výboru COMEST (World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology), kde pôsobí doteraz. Je členkou Rady guvernérov IUIES (International University Institute for European Studies) v Gorizii vTaliansku.

M. Bartošovičová: Pani profesorka, v rámci popularizácie vedy a techniky budete mať dňa 27. januára 2011 o 17. hod. prednášku v Centre vedecko-technických informácií SR na tému Tajomný svet DNA. Pôjde o ďalšie stretnutie verejnosti s osobnosťou vedy a techniky pri káve, ktoré už tradične organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti v rámci cyklu VEDA V CENTRE. Dovoľte mi pri tejto príležitosti položiť Vám niekoľko otázok.

Mohli by ste v úvode populárnou formou priblížiť obsah Vašej prednášky?

M. KOLLÁROVÁ: DNA patrí medzi najväčšie známe molekuly. Najskôr sa zdalo, že je príliš jednoduchou zlúčeninou na to, aby mohla obsahovať stavebný plán pre rôznorodé proteíny.  Až objasnenie štruktúry DNA ukázalo, že DNA napriek pomerne jednoduchému zloženiu umožňuje neobmedzený počet kombinácií. Molekula DNA je ako každá iná, ibaže má jedinečnú vlastnosť replikácie. Samotný princíp nemá v sebe nič zázračného, pretože vyplýva z jej chemickej štruktúry. Molekula DNA je pravdepodobne najštudovanejšia biologická makromolekula s množstvom tajomných aspektov. Jedným z nich je problém spojený s evolúciou DNA, spočívajúci vo vzniku jej monomérov (deoxyribonukleotidov) za prebiotických podmienok. Nie menej  tajomný je zlatý rez a Fibonacciho čísla, ktoré možno nájsť nie len v tvare molekuly DNA, ale aj v sekvencii nukleotidov.

M. B.: Kto vás usmernil alebo čo vás ovplyvnilo pri rozhodovaní sa pre štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave?

M. KOLLÁROVÁ: Mojím snom v detstve bolo stať sa doktorkou medicíny. Stretnutie s vynikajúcim stredoškolským profesorom chémie na Strednej všeobecnovzdelávacej škole na Vazovovej ulici v Bratislave, ktorý ma zasvätil do tajov chémie,  zmenilo moje plány z detstva a  rozhodla som sa študovať chémiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.

M. B.: Aká bola Vaša cesta k biochémii?

M. KOLLÁROVÁ: Pretože chémiu bolo možné študovať v prvých dvoch rokoch štúdia len v kombinácii s iným predmetom, zvolila som si kombináciu fyzika –chémia. V treťom ročníku som sa rozhodla študovať špecializáciu biochémia. Pre toto rozhodnutie zohrali úlohu dve skutočnosti.  Prvou z nich bolo študovať na jednej z najlepších katedier na Prírodovedeckej fakulte UK v období šesťdesiatych rokov a na druhej strane možnosť spojiť svoj detský sen medicínu s chémiou.

M. B.: Ktoré svoje pracovné úspechy považujete za najvýznamnejšie?

M. KOLLÁROVÁ: Z pozície vedúcej Katedry biochémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa mi podarilo vybudovať jedno z najlepších pracovísk biochémie na Slovensku zloženého prevažne z mladých ľudí.

M. B.: Ako sa Vám darí zapájať sa do projektov?

M. KOLLÁROVÁ: Počas celého svojho profesijného života som bola zapojená do riešenia domácich a zahraničných projektov, v prevažnej miere ako zodpovedná riešiteľka. V ostatnom období sa mi podarilo získať aj dva projekty zo štrukturálnych fondov v rámci Operačného programu Výskum a vývoj, výzvy Podpora centier excelentnosti, opatrenia 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja  ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji. 

M. B.: Aký je Váš názor na postavenie vedcov na Slovensku?

M. KOLLÁROVÁ: Vážim si ich.

M. B.: Ako vnímate popularizáciu vedy na Slovensku a čo by jej podľa vás prospelo?

M. KOLLÁROVÁ: Dať jej väčší priestor v médiách.

Rozhovor pripravila: PhDr. Marta Bartošovičová 

Foto: Vladimír Šmihula

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR