Prejsť na hlavný obsah
Hlavná stránka Centrálneho informačného portálu MŠ SR
Hľadať
Ministerstvo školstva SR
Domov
Veda v SR
Veda v EÚ
Financovanie
Výsledky projektov V a V
Slovensky English
Centrálny informačný portál baner

Jozef Štolc – významný slovenský dialektológ 

 
Slovenská gramatika 
Jozef Štolc sa narodil 24. marca 1908 v Hranovnici, okres Poprad. Zomrel 15. júla 1981 v Bratislave.

V rokoch 1928 – 1932 študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor slovenský jazyk – nemecký jazyk  a v rokoch 1932 – 1933 študoval na Filozofickej fakulte Viedenskej univerzity nemecký jazyk. Docentúru získal v roku 1949 a tituly kandidát vied a doktor vied v rokoch 1964 a 1969.

V rokoch 1935 – 1940 pôsobil na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, na učiteľskom ústave v Spišskej Novej Vsi a na gymnáziu v Bratislave.

V rokoch 1940 – 1945 pracoval na Ministerstve školstva a národnej osvety v Bratislave.

V rokoch 1946 – 1951 pracoval v Slovenskej akadémie vied a umení  ako vedecký pracovník, riaditeľ Jazykovedného ústavu, prednosta vedeckých ústavov a vedúci kancelárie prezídia.

V roku 1951 pracoval vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ v Bratislave ako redaktor a v rokoch 1952 –1953 ako odborný redaktor Slovenského pedagogického nakladateľstva v Bratislave.

V rozmedzí rokov 1953 – 1954 pôsobil ako vedecký pracovník Ústavu slovenského jazyka Slovenskej akadémie vied.

Na Katedre slovenského jazyka a literatúry Fakulty spoločenských vied Vysokej školy pedagogickej v Bratislave pôsobil v rokoch 1954 – 1959 ako docent a zástupca profesora, v rokoch 1960 – 1963 bol  vedeckým pracovníkom pobočky Ústavu pro jazyk český Československej akadémie vied v Brne a v rokoch 1964 – 1966 bol pracovníkom Ústavu slovenského jazyka SAV, v rokoch 1967 – 1976 pôsobil ako samostatný vedecký pracovník a vedúci vedecký pracovník Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV. V rokoch 1945 – 1948 bol člen(om) stálej komisie pre stanovenie úradných názvov miest, obcí a osád pri Povereníctve vnútra. Pôsobil ako podpredseda Združenia slovenských jazykovedcov pri SAV, podpredseda Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV, bol člen komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác vo vednom odbore slovenský jazyk a člen komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác vo vednom odbore slovenský jazyk.

V roku 1976 získal striebornú Čestnú plaketu Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách.

Pracoval v oblasti výskumu slovenského jazyka, najmä výskumu slovenských nárečí, venoval sa aj otázkam jazykovej kultúry a jazykovej výchovy.

Je jedným z troch autorov Slovenskej gramatiky (Pauliny, E. – Ružička, J. – Štolc, J.) a hlavný autor dvoch zväzkov Atlasu slovenského jazyka.

Zdroj: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
Fotozdroj: Antikvariát Kačur

Spracovala Lucia Chlebcová.

Copyright © 2008-2014 Centrum vedecko-technických informácií SR